" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label ထုတ္ၿပန္ေက်ညာခ်က္. Show all posts
Showing posts with label ထုတ္ၿပန္ေက်ညာခ်က္. Show all posts

Wednesday, February 2, 2022

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံး၏ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈတြင္ ကနဦးကန႔္ ကြက္မႈအားလုံးကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းျခင္း ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခ်က္

အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အစိုးရ
၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ဂမ္ဘီယာနိုင္ငံႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးသည္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအား တရား စြဲဆိုထားသည့္ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကားနာမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ အေနျဖင့္ ဂမ္ဘီယာႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအမႈတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံး၌ ျမန္မာနိုင္ငံအား ကိုယ္စားျပဳမႈဆိုင္ရာ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးကို အတည္ျပဳနိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လၽွက္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးႏွင့္ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအား ရွင္းလင္းစြာ သိေစအပ္ ပါသည္။ 

စစ္တပ္အား ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးတြင္ လက္ခံမည္ဆိုပါက ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိပဲ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အ စဥ္အလာ တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၲရား၏ မျဖစ္သင့္ေသာ လြဲမွား ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးသည္ စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ တရားမဝင္သည့္ ဘရပ္ဆယ္လ္ၿမိဳ႕ရွိ သံ႐ုံးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားလၽွက္ရွိသည္။

Monday, January 18, 2021

ရခိုင္ျပည္၏ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ မတူကြဲျပားသည့္ အသိုင္းအဝန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္

ရခိုင္၊ မြတ္ဆလင္ (ရိုဟင္ဂ်ာ) ႏွင့္ လူနည္းစုအသိုင္းအဝန္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ ကာ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ ၾကသူ မ်ားမွ ေအာက္ ေဖၚျပ ပါမူ (Principles) မ်ားကို သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ေအာက္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ မတူကြဲျပားေသာ အသိုင္းအဝန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရခိုင္၊ မြတ္ဆလင္ (ရိုဟင္ဂ်ာ) ႏွင့္ တစ္ျခားမ်ိဳး ႏြယ္စု အသိုင္းအဝန္း တို႔သည္ ႏွစ္ပရေစၥဒမ်ားစြာကတည္းကပင္ အတူတကြ ေနထိုင္လာ ၾကေသာ အဖရခိုင္ ၿပည္ (Arakan) ကိုပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ၊

ရခိုင္ျပည္၏ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ မတူကြဲျပားသည့္ အသိုင္းအဝန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

rt
ရခိုင္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား
Jan 18, 2021 ရခိုင္ျပည္၏ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ မတူကြဲျပားသည့္ အသိုင္းအဝန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္
 
ရခိုင္၊ မြတ္ဆလင္ (ရိုဟင္ဂ်ာ) ႏွင့္ လူနည္းစုအသိုင္းအဝန္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ ကာ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ ၾကသူ မ်ားမွ ေအာက္ ေဖၚျပပါမူ (Principles) မ်ားကို သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ေအာက္ပါ ထုတ္ျပန္ ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။
 
ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ မတူကြဲျပားေသာ အသိုင္းအဝန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရခိုင္၊ မြတ္ဆလင္ (ရိုဟင္ဂ်ာ) ႏွင့္ တစ္ျခား မ်ိဳးႏြယ္စု အသိုင္းအဝန္း တို႔သည္ ႏွစ္ပရေစၥဒမ်ားစြာကတည္းကပင္ အတူတကြ ေနထိုင္လာ ၾကေသာ အဖ ရခိုင္ျပည္ (Arakan) ကိုပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ၊

o  ေအးအတူပူအမၽွ အတူတကြပူးေပါင္းေနထိုင္ေရးမူကို ဦးထိပ္ထားလၽွက္ သာယာဝေျပာေသာ လူ႔ေဘာင္သစ္ တစ္ခုကို ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူသည္။

Thursday, November 28, 2019

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

(၁၃၈၁ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၁ ရက္)
(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္)

၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဂမ္ဘီယာ နိုင္ငံသည္ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) ကိုယ္စား ျမန္မာနိုင္ငံကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံး (ICJ) ၌ တရားစြဲဆို ခဲ့ပါသည္။ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာနိုင္ငံ အပါအဝင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံတိုင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံး၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥသည္ နိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ နိုင္ငံသူ၊ နိုင္ငံသားအားလုံး၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္၍ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္၍ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။