" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label identity. Show all posts
Showing posts with label identity. Show all posts

Wednesday, April 3, 2024

The Geopolitical Stakes of the Rohingya Crisis

INTERNATIONAL POLICY DIGEST
Rasel Hossen Shakib
04.01.2024 
Rohingya refugees in Bangladesh in 2017.
 

To resolve the impasse over repatriating Rohingya Muslims, all relevant stakeholders must engage in dialogue.

The Rohingya issue has surged to the forefront of international concern, casting a long shadow over the prospects for political stability, social tranquility, and environmental viability in Southeast Asia. The quagmire, originating from Myanmar, extends its geopolitical tendrils, ensnaring not only its immediate neighbor, Bangladesh but also posing a broader threat to the Southeast Asian region.