" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Urban- Rohingyas. Show all posts
Showing posts with label Urban- Rohingyas. Show all posts

Tuesday, June 29, 2021

Urban-Rohingayas: The nexus that needs to be exposed

NEWSROOM POST
Written by Niyati Sharma
June 28, 2021


Urban-Rohingayas are not only anarchist but are intellectual militants of leaning of Marxist-Maoist-Leninist Ideology. They spread terrorist ideas to create anarchy.

Rohingayas is an eco-system where one stream is engaged in the militant-way using terrorist means to overthrow the government and establish their own government. The other stream is their intellectual counterparts, known as the Urban-Rohingayas who give intellectual, moral and ideological support to their movement.