" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Shirajis Shadik. Show all posts
Showing posts with label Shirajis Shadik. Show all posts

Saturday, July 4, 2020

#rohingyalivesmatter


The New Nation
Shah Muhammad Shirajis Shadik
04th-Jul-2020
Raise Voice Against Verified Persecution 
A public uprising is shaking the world right now, being originated in the USA, spread through the borders, amid a highly communicable COVID-19 pandemic, from the same old ghost of xenophobia that was declined in the long past. Hashtag #blacklivesmatter is now rampant on every particular media, social media along with the customary print and electronic media. The unrest is attaining its triumphs in its melee as well. Following the story, other communities of beforehand marginalized people around the world, having a longstanding history of deprivation, persecution, and oppression, are trying to focus their issues with similar hashtags as well. For example, the Indian minority Muslims are hovering their issues with hashtag #muslimlivesmatter, Kashmiri peoples' issues did come up with hashtag #kashmirilivesmatter. The overturning issues of occupied Palestinian people had its induction with hashtag #paletinianslivesmatter to protest against their occupiers.