" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "
Showing posts with label ေၾကးမံု. Show all posts
Showing posts with label ေၾကးမံု. Show all posts

Saturday, October 31, 2020

သတင္းစာ ( ေၾကးမံု) ေအာက္တိုလ၊၂၀၂၀

ရက္စြဲအလိုက္ သတင္းစာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြ နိုင္ပါ သည္။

       (30.10.2020)

                                

Wednesday, September 30, 2020

သတင္းစာ ( ေၾကးမံု) စက္တဘၤာလ၊၂၀၂၀

ရက္စြဲအလိုက္ သတင္းစာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြ နိုင္ပါ သည္။                                      

  (30.09.2020)                   (29.09.2020)             (28.09.2020)              (27.09.2020)                      (26.09.2020)

Tuesday, August 11, 2020

သတင္းစာ ( ၾသဂုတ္လ ၂၀၂၀ )

ၿမန္မာ့အလင္း                                                                  ေၾကးမံု

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ သတင္းစာမ်ားကို ကလစ္ လုပ္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။


သတင္းစာ
ၿမန္မာ့အလင္း

သတင္းစာ‌
ေၾကးမံု
ထုတ္ေဝသည့္ေန့
    ၀၄ ၾသဂုတ္လ၂၀၂၀

ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၀၄ ၾသဂုတ္လ၂၀၂၀

ၿမန္မာသတင္းစာမ်ားကို မူရင္း website တြင္ ဖြင့္၍ မရနိုင္ပါ။ ၿပန္လည္ရရွိပါက တင္ေပးပါမည္။

Friday, July 31, 2020

သတင္းစာ ( ဇူလိုင္လ ၂၀၂၀ )

ၿမန္မာ့အလင္း                                                                  ေၾကးမံု

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ သတင္းစာမ်ားကို ကလစ္ လုပ္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။

သတင္းစာ
ၿမန္မာ့အလင္း

သတင္းစာ‌
ေၾကးမံု
ထုတ္ေဝသည့္ေန့
    ၃၁ ဇူလိုင္လ၂၀၂၀

ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၁ ဇူလိုင္လ၂၀၂၀Friday, July 17, 2020

သတင္းစာ ( ဒီဇဘၤာလ ၂၀၁၅ )

ၿမန္မာ့အလင္း                                                                  ေၾကးမံု

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ သတင္းစာမ်ားကို ကလစ္ လုပ္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။

သတင္းစာ
ၿမန္မာ့အလင္း

သတင္းစာ‌
ေၾကးမံု
ထုတ္ေဝသည့္ေန့


ထုတ္ေဝသည့္ေန့
Tuesday, June 30, 2020

သတင္းစာ (ဇြန္လ ၂၀၂၀ )

ၿမန္မာ့အလင္း                                                                  ေၾကးမံု

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ သတင္းစာမ်ားကို ကလစ္ လုပ္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။

သတင္းစာ
ၿမန္မာ့အလင္း

သတင္းစာ
ေၾကးမံု
ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၀ ဇြန္လ၂၀၂၀

ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၀ ဇြန္လ၂၀၂၀Sunday, May 31, 2020

သတင္းစာ (ေမလ ၂၀၂၀ )

ၿမန္မာ့အလင္း                                                                  ေၾကးမံု

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ သတင္းစာမ်ားကို ကလစ္ လုပ္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။

သတင္းစာ
ၿမန္မာ့အလင္း

သတင္းစာ
ေၾကးမံု
ထုတ္ေဝသည့္ေန့
 ၃၁ ေမလ၂၀၂၀

ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၁ ေမလ၂၀၂၀Thursday, April 30, 2020

သတင္းစာ (ဧၿပီလ ၂၀၂၀ )

ၿမန္မာ့အလင္း                                                                  ေၾကးမံု

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ သတင္းစာမ်ားကို ကလစ္ လုပ္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။

သတင္းစာ
ၿမန္မာ့အလင္း

သတင္းစာ
ေၾကးမံု
ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၀ ဧၿပီလ၂၀၂၀

ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၀ ဧၿပီလ၂၀၂၀Tuesday, March 31, 2020

သတင္းစာ (မတ္လ၂၀၂၀ )

ၿမန္မာ့အလင္း                                                                  ေၾကးမံု

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ သတင္းစာမ်ားကို ကလစ္ လုပ္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။

သတင္းစာ
ၿမန္မာ့အလင္း

သတင္းစာ
ေၾကးမံု
ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၁ မတ္လ၂၀၂၀

ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၁ မတ္လ၂၀၂၀


Saturday, February 29, 2020

သတင္းစာ (ေဖေဖၚဝါရီလ၂၀၂၀ )

ၿမန္မာ့အလင္း                                                                  ေၾကးမံု

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ သတင္းစာမ်ားကို ကလစ္ လုပ္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။


သတင္းစာ
ၿမန္မာ့အလင္း

သတင္းစာ
ေၾကးမံု
ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၂၉ ေဖေဖၚဝါရီ၂၀၂၀

ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၂၉ ေဖေဖၚဝါရီ၂၀၂၀

Friday, January 31, 2020

သတင္းစာ (ဇနၷဝါရီလ၂၀၂၀ )

ၿမန္မာ့အလင္း                                                                  ေၾကးမံု

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ သတင္းစာမ်ားကို ကလစ္ လုပ္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။

သတင္းစာ
ၿမန္မာ့အလင္း

သတင္းစာ
ေၾကးမံု
ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၁ ဇနၷဝါရီ၂၀၂၀

ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၁ ဇႏၷဝါရီ၂၀၂၀

Tuesday, December 31, 2019

သတင္းစာ (ဒီဇဘၤာ၊၂၀၁၉ )

ၿမန္မာ့အလင္း                                                                   ေၾကးမံု

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ သတင္းစာမ်ားကို ကလစ္ လုပ္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။
 

သတင္းစာ
ၿမန္မာ့အလင္း

သတင္းစာ
ေၾကးမံု
ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၁ ဒီဇဘၤာ၂၀၁၉

ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၁ ဒီဇဘၤာ၂၀၁၉

Saturday, November 30, 2019

သတင္းစာ ( ႏိုဝဘၤာ၊၂၀၁၉ )

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ သတင္းစာမ်ားကို ကလစ္ လုပ္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။   ၿမန္မာ့အလင္း                                                         ေၾကးမံု                    

သတင္းစာ
ၿမန္မာ့အလင္း

သတင္းစာ
ေၾကးမံု
ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၀ နိုဝဘၤာ၂၀၁၉

ထုတ္ေသသည့္ေန့
၃၀  နိုဝဘၤာ၂၀၁၉


Thursday, October 31, 2019

သတင္းစာ ( ေအာက္တိုဘာ၊၂၀၁၉ )

ေအာက္တြင္ ေဖၚၿပပါေကာ္လံမ်ားရွိ သတင္းစာမ်ားကို ကလစ္ လုပ္၍ အေသးစိတ္ ဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။    ၿမန္မာ့အလင္း                                                         ေၾကးမံု                    

သတင္းစာ
ၿမန္မာ့အလင္း

သတင္းစာ
ေၾကးမံု
ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၁ ေအာက္တိုဘာ၂၀၁၉

ထုတ္ေသသည့္ေန့
၃၁ ေအာက္တိုဘာ၂၀၁၉

Monday, September 30, 2019

သတင္းစာ ( စက္တဘၤာ၊၂၀၁၉ )

ၿမန္မာ့အလင္း                                                                                     ေၾကးမံု

သတင္းစာ ၿမန္မာ့အလင္း
သတင္းစာ
ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၀ စက္တဘၤာ၂၀၁၉

ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၀  စက္တဘၤာ၂၀၁၉

သတင္းစာေကာ္လ့တြင္ ကလစ္လုပ္၍ အေသးစိတ္ဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။

သတင္းစာ ( စက္တၤဘာ၊ ၂၁၀၉)

ၿမန္မာ့အလင္း                                                                                     ေၾကးမံု

သတင္းစာ ၿမန္မာ့အလင္း
သတင္းစာ
ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၀ စက္တဘၤာ၂၀၁၉

ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၀  စက္တဘၤာ၂၀၁၉

သတင္းစာေကာ္လ့တြင္ ကလစ္လုပ္၍ အေသးစိတ္ဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။

Saturday, August 31, 2019

သတင္းစာ ( ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၉ )
ေအာက္ပါသတင္းစာမ်ားကိုသတင္းစာေကာ္လံလင့္တြင္ကလစ္လုပ္၍ဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။

သတင္းစာ
ၿမန္မာ့အလင္း

သတင္းစာ
ေၾကးမံု
ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၁  ၾသဂုတ္၂၀၁၉

ထုတ္ေဝသည့္ေန့
၃၁ ၾသဂုတ္၂၀၁၉

Wednesday, July 31, 2019

သတင္းစာ


ေအာက္ပါသတင္းစာမ်ားကိုသတင္းစာေကာ္လံလင့္တြင္ကလစ္လုပ္၍ဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။

ရက္စြဲ႔
ၿမန္မာ႔အလင္း သတင္းစာ လင့္။
ေၾကးမံု သတင္းစာ လင့္။


31.07.2019
30.07.2019
29.07.2019
28.07.2019
27.07.2019
26.07.2019
25.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
22.07.2019
21.07.2019
20.07.2019
19.07.2019
18.07.2019
17.07.2019
16.07.2019
15.07.2019
14.07.2019


13.07.2019


12.07.2019


11.07.2019


10.07.2019


09.07.2019


08.07.2019


07.07.2019


06.07.2019


05.07.2019


04.07.2019


03.07.2019


02.07.2019


01.07.2019


/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */