" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Money Laundering. Show all posts
Showing posts with label Money Laundering. Show all posts

Friday, April 14, 2023

Broker for Israeli Arms to Myanmar Arrested in Thailand for Drug Dealing, Money Laundering

HAARETZ
Oded Yaron
Oct 27, 2022

Documents reveal that a corporation implicated in corruption, served as a middleman between IAI, Elbit, and Israel Shipyards and Myanmar's brutal junta, despite international sanctions over the Rohingya genocide.

A Myanmar military officer at an Israeli arms fair in 2019Moti Milrod

A corporation in Myanmar implicated in crime and corruption – whose top executives were arrested in Thailand on drug and money laundering charges – served as a middleman between Israeli arms exporters and the brutal military junta ruling the country, according to documents unveiled by the Justice for Myanmar organization. The corporation's senior executives maintain business and family ties with senior junta and Myanmar military figures. Britain imposed sanctions on the corporation, Star Sapphire Trading, for its ties to the Myanmar army during the ethnic cleansing of the Rohingya.

The documents leaked to the organization are the subject of a letter sent by Israeli attorney Eitay Mack to Attorney Genera