" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label AFP photo. Show all posts
Showing posts with label AFP photo. Show all posts

Saturday, February 20, 2021

AFP photo of detained Thai protesters in 2004 recirculates in misleading posts about 'Myanmar Muslims'

AFP Fact Check
Wasi Anjum Mirza, AFP Pakistan
Published on Friday 19 February 2021
Copyright AFP 2017-2020. All rights reserved.
Some of the 300 demonstrators arrested by policemen and soldiers lie on a pavement at Tak Bai police station in Narathiwat outhern Thailand, 25 October 2004. (AFP / Str)

A photo of a group of people surrounded by men wearing military fatigues has been shared tens of thousands of times on Facebook since January 2020 in posts that call for readers to pray for the safety of Muslims in Myanmar. The photo has continued to circulate online alongside a similar claim following a military coup in Myanmar in February 2021. The photo, however, has been shared in a misleading context: it actually shows protesters arrested by police in southern Thailand in 2004.