" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Myanmar Genocide. Show all posts
Showing posts with label Myanmar Genocide. Show all posts

Friday, January 1, 2021

The UK should join the ICJ case against the Myanmar genocide

ARAB NEWS
Dr. Azeem Ibrahim
December 31, 2020

Rohingya refugees fleeing genocide in Myanmar cross into Bangladesh on September 10, 2017. (Shutterstock image)

The ongoing case on behalf of the Rohingya people at the International Court of Justice (ICJ) against Myanmar for genocide has been initiated and championed by the small nation of The Gambia and has broken new ground in international law for being the first case of its kind brought by one UN country against another. In truth, all signatories to the UN Genocide Convention have the ability, and indeed the moral responsibility, to prosecute the crime of genocide wherever it may occur. And the UK should lend its full backing to the action by The Gambia.

This step seems to have become more likely with over 100 members of parliament signing a letter addressed to the government that the UK should be joining the legal action led by The Gambia. Among the signatories is the former UK Foreign Secretary, Rt Hon Jeremy Hunt MP, which lends further weight to this initiative.