" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Editoral. Show all posts
Showing posts with label Editoral. Show all posts

Friday, August 30, 2019

Rohingyas Should Go Back to Their Motherland

daily sun
Editorial
A.K.M. Atiqur Rahman
30 August, 2019

Motherland is always like a heaven to each and every human being in the world. I had the opportunity to take part, as a Freedom Fighter, in our Liberation War in 1971 as well as to visit a number of countries during my diplomatic career. I understand the basic difference being in my motherland and in a foreign country. One may pass a financially well off life in a foreign country, but he cannot feel the same mental advantages there like in his motherland. Motherland is the mother of all mothers. It is really difficult to find a person who does not love his or her mother. A child is nothing but a mother’s flesh and blood. It is the natural binding that starts from the day a child grows in the womb of a mother. This is the truth; it does not matter whether a mother is financially poor or rich.