" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Dr.Habib Siddiqui. Show all posts
Showing posts with label Dr.Habib Siddiqui. Show all posts

Tuesday, December 10, 2019

Stopping Genocide – OpEd

eurasiareview
 

Displaced Rohingya people in Rakhine State, Burma. Photo Foreign and Commonwealth Office, Wikipedia Commons.


I have repeatedly said that genocide never happens suddenly. It’s planned over a long period of time by perpetrators that require support top-down so that it becomes a national project to eliminate the targeted group. Such sinister initiative requires the support from evil intellectuals (the likes of Julius Streicher of the Nazi campaign in Germany) and financiers who must propagate with their intellects and finances to create enthusiasm within the larger executing community.

Sunday, February 17, 2019

Letter From America: The Myth of ‘Bengali Migration’ to Arakan


ASIAN TRIBUNE

Sun, 2019-02-17 08:59 — editor
By Habib Siddiqui 

Genocidal crimes don’t occur by chance and require years of preparation. The rationale for justifying such horrendous crimes is often provided by the evil geniuses or the ideologues within the dominant group. This ominous task is sometimes shared by other powerful groups within the perpetrating community, e.g., religious, business, social and political leaders, let alone a chauvinist government, stimulating the general population to participate in the elimination campaign against the targeted group, which is viewed as ‘different’. As a matter of fact, ideologues like Julius Streicher acted as the catalysts to expedite the ‘Jewish solution’ in Nazi Germany. They popularized Hitler’s fascist agenda and made his mission a national project inside Germany.