" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Michael A Becker. Show all posts
Showing posts with label Michael A Becker. Show all posts

Saturday, December 14, 2019

The Challenges for the ICJ in the Reliance on UN Fact-Finding Reports in the Case against Myanmar

EJIL: Talk!
 Michael A Becker
December 14, 2019


This past week’s provisional measures hearing in the case against Myanmar at the International Court of Justice (ICJ) made for a remarkable spectacle (see here, here, and here). Acting as the head of her country’s delegation, Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi sat silently as The Gambia’s legal team laid out its case alleging violations of the 1948 Genocide Convention, including brutal descriptions of the atrocities that have been exacted upon the Rohingya minority. When Aung San Suu Kyi addressed the Court herself, she pointedly did not utter the word “Rohingya”—except in a sole reference to the Arakan Rohingya Salvation Army, an insurgent group that Myanmar places at the center of what it frames as an internal armed conflict. Instead, she asked the Court to reject the provisional measures request and to resist the efforts by The Gambia and others to “externalize accountability” for alleged war crimes, leaving Myanmar to addresses these matters itself (CR 2019/19, pp 17-18, paras 24-25) .