" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Relationship. Show all posts
Showing posts with label Relationship. Show all posts

Thursday, July 1, 2021

India and Myanmar: A Chequered Relationship through History

MONEY LIFE
Saket Hishikar 
30 June 2021

Personal encounters, at times, have the power to draw one’s attention to events in far-flung lands. The news of a military coup in Myanmar in February this year reignited the memory of my personal encounters and an attempt to make sense of the event and its implications for India.

Anyone familiar with Mumbai suburbs knows about the magnificent Golden Pagoda at Gorai. The local tour guide at the centre informs visitors about the founder of the Vipassana Kendra and his promise to his guru in Myanmar to take back the technique of Vipassana to India as a mark of Myanmar’s gratitude towards India. But the Vipassana founder in his own style paid a tribute to Myanmar for preserving this Indian technique for over 2,000 year by constructing the golden pagodas in the traditional Myanmar interlocking style.

Sunday, July 21, 2019

A deeper relationship between Dhaka and Beijing

Dhaka Tribune 
Opinion
Muhammad Zamir
July 21st, 2019

Photo: DHAKA TRIBUNE

Can China help in addressing the Rohingya crisis?

The ties between Bangladesh and China have evolved into a deeper relationship over the last few years. This dynamic has intensified in its diversity through greater connectivity within the sub-regional and regional paradigms. This has opened doors within this matrix. It has also generated endeavours towards cooperation in diverse areas.