" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုး စလုံး ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "

Wednesday, January 22, 2020

လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းထုတ္ျပန္

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန
‌ေနျပည္ေတာ္
JANUARY 22, 2020
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၁၃၈၁ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္
(၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္)


လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း
၁။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ARSA အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕တို႔ အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၌ လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိ ေၾကာင္း စြပ္စြဲ ခ်က္မ်ားအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ (Independent Commission of Enquiry - ICOE) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

၂။ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္ အ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၊ ကိစၥရပ္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပ သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၃၁ ခု အပါအဝင္ စာမ်က္ႏွာ ၄၅၀ ေက်ာ္ပါ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ျပဳစုထားေသာ အၿပီး သတ္ အစီရင္ခံစာကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

၃။ ယင္းေကာ္မရွင္သည္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း အရပ္သားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အင္အားမမၽွမတ သုံးစြဲျခင္း၊ လုယက္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိေမာင္ေတာ၊ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ရေသ့‌ေတာင္  ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ မူဆလင္မ်ား စြန႔္ခြာသြားေသာ ေနအိမ္မ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းစသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ARSA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏အလိုတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၊ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ား က က်ဴး လြန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မင္းႀကီးရြာ (တူလာတိုလီ)၊ ခၽြတ္ျပင္ရြာႏွင့္ ေမာင္ႏုရြာ တို႔တြင္ အသက္ဆုံးရႈံးမႈ မ်ားျပား ခဲ့ေၾကာင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အစီရင္ခံ စာကို ျပဳစုထားပါသည္။

၄။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါအႀကံ ၿပဳ ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ အေထာက္ အထား မ်ားခိုင္လုံ ပါက တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ေရးတို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ အစီရင္ခံစာပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား စုံ စမ္းစစ္ေဆး တရားစြဲဆိုအေရးယူမႈအေျခအေနကို ဆက္လက္ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး

လင့္၊https://myanmar.gov.mm/news-media/announcements/-/asset_publisher/idasset291/content/%25E1%2580%259C%25E1%2580%25BD%25E1%2580%2590%25E1%2580%25BA%2
5E1%2580%259C%25E1%2580%2595%25E1%2580%25BA%25E1%2580%259E%25E
1%2580%25B1%25E1%2580%25AC%25E1%2580%2585%25E1%2580%25AF%25E1%
2580%25B6%25E1%2580%2585%25E1%2580%2599%25E1%2580%25BA%25E1%
2580?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_idasset
291_redirect=https%3A%2F%2Fmyanmar.gov.mm%2Fnews-media%2Fannouncements%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_Asset
PublisherPortlet_INSTANCE_idasset291%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal
%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_
INSTANCE_idasset291_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_
publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_idasset291_assetEntryId%3D37355193

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */