" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Friday, December 27, 2019

လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ GENOCIDE ကို ေလ့လာျခင္း

The Voice


ျမန္မာနိုင္ငံအေရးကို နိုင္ငံတကာက ေျပာၾကဆိုၾကစြပ္စြဲၾကတဲ့အခါ သုံးႏႈန္းတဲ့စကားလုံးတစ္ခု မၾကာခဏ ၾကားေနရမည္ ထင္ပါသည္။ အစိုးရကလည္း ဒီစကားလုံးကို မသုံးဖို႔၊ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို ျပင္း ၿပင္းထန္ ထန္ ကန႔္ကြက္ေနသည့္ Genocide (ဂ်ီနိုဆိုက္)ဆိုတဲ့ စကား လုံးပါ။ ဘာျဖစ္လို႔ နိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္း၊ အထူးအားျဖင့္ နိုင္ငံတ ကာ မီဒီယာမ်ားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြသည့္အဖြဲ႕မ်ား၏ ကိုယ့္ ဘာသာ ခံယူ ထားသူမ်ားက ဒီစကားလုံးကို အထူးျပဳသုံးခ်င္ၾကတာလဲ။ ဘယ္လို အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္လို႔လဲ။ ဘာ ေၾကာင့္ ဒီစကားလုံးကို မသုံးသင့္တာလဲ။ နိုင္ငံတကာအေရး ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ မျဖစ္ မေန သိသင့္ သည့္စကားလုံး ျဖစ္ေသာ္လည္း သာမန္ျပည္သူမ်ား အေနနဲ႔ အတိမ္အနက္ကို နားလည္ခ်င္မွ နားလည္လိမ့္ မည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားက ဤကို ကၽြဲဖတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ဘက္က ကၽြဲလား ဤလား ဘာကိုေျပာ ေနတာ လဲ သိသင့္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။ အနည္းငယ္ တူးဆြၾကည့္မိပါသည္။

အဓိပၸာယ္ႏွင့္ မူလဘူတ

ဂ်ီနိုဆိုက္ဆိုတာ မူလစကားလုံး လက္တင္ဘာသာစကား geno က လူသားမ်ိဳးႏြယ္၊ cide သတ္ျဖတ္ျခင္းဟု ဆိုလိုၿပီး လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္ျခင္းဟု အမ်ားက အသုံးျပဳၾကပါသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး နာဇီဂ်ာမနီေတြ ရဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို တုံ႔ျပန္ အေရးယူနိုင္ရန္အတြက္ ဦးေဆာင္လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည့္ ပိုလန္လူမ်ိဳး ေရွ႕ေန ရာဖဲလမ္ ကင္က စတင္ အသုံးျပဳခဲ့ရာကေန ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရာဖဲလမ္ကင္က နိုင္ငံတကာ ရာဇ ဝတ္ မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္နိုင္ရန္အထိ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွ အစျပဳကာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အျဖစ္ ကုလသမဂၢမွ အတည္ျပဳနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ အေနႏွင့္ လည္း ၁၉၄၈ ဒီဇင္ဘာတြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာအထိ နိုင္ ငံေပါင္း ၁၄၇ နိုင္ငံမွ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၂ တြင္ ဂ်ီနို ဆိုက္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဆို ရွင္းျပထားပါသည္။

ဂ်ီနိုဆိုက္ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံသားတစ္မ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ဘာသာဝင္ အုပ္စုတစ္စု၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သို႔မ ဟုတ္ တစ္ခုလုံး ပ်က္စီးေစရန္အလို႔ငွာ က်ဴးလြန္ေသာ ေအာက္ပါလုပ္ရပ္ တစ္ခုခုကို ဆိုလိုသည္။

a. အုပ္စုအဖြဲ႕ဝင္လူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊

b. အုပ္စုအဖြဲ႕ဝင္ လူမ်ားကို ႐ုပ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပင္းထန္စြာ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေစျခင္း၊

c. အုပ္စုလိုက္ အသက္ ရွင္တည္ရွိမႈကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ခုလုံး ပ်က္စီးေစျခင္းကို ဆိုးရြားစြာ သက္ေရာက္ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊

d. အုပ္စုအတြင္း ေမြးဖြားမႈကို တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အတားအဆီးမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

e. အုပ္စုတစ္စုမွ ကေလးမ်ားကို အျခားအုပ္စုသို႔ အတင္းအဓမၼ လႊဲေျပာင္းျခင္း။

အထက္ပါဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလၽွင္ က်ယ္ျပန႔္ၿပီး တိတိက်က် ေျပာဆို၍မရေသာအခ်က္မ်ား ျဖစ္ေန တာကို ေတြ႕နိုင္ပါမည္။ အထက္ပါဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုပင္ နိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈတရား႐ုံး (ICC) ဆိုင္ရာ ေရာမ Statue တြင္လည္း ထပ္မံ အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ သီးျခား အထူးတလည္ မဖြင့္ဆို လၽွင္ေတာင္မွ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအေနႏွင့္ လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္ မ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ လူသိမ်ားေသာ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈဆိုသည့္ စကားရပ္သည္ အထက္ပါ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားထက္ပင္ ပိုမို က်ယ္ျပန႔္သည့္သေဘာ ရွိပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ အသီးသီး ထပ္မံ အႏုစိတ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္မ်ား ရွိပါသည္။ ဤဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ေတာ့ အနည္းငယ္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္သေဘာ ရွိပါသည္။

အလားတူ အျခား အသုံးမ်ားေသာ စကားလုံးတစ္လုံးမွာ Ethnic Cleaning ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးတုံး ရွင္းလင္း ၿခင္းဟု ေျပာလၽွင္ရမည္။ ဂ်ီနိုဆိုက္ႏွင့္ အလဲအလွယ္ သုံးေလ့ရွိၾကသည္။ ဒီစကားလုံးအတြက္ေတာ့ သီးျခား တရားဝင္ သတ္မွတ္ သေဘာတူထားသည္ မရွိေသာ္ျငား အေတာ္ပင္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ အသုံးျပဳေနၾက ပါသည္။

အဆင့္ရွစ္ဆင့္

ဂ်ီနိုဆိုက္ကို အဆင့္ရွစ္ဆင့္ျဖင့္လည္း တိုင္းတာၾကည့္ၾကသည္မ်ား ရွိပါသည္။ အဆင့္အလိုက္ ႀကိဳတင္တား ဆီးနိုင္သည္မ်ားကို အႀကံျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အဆင့္မ်ားသည္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေတြ႕ရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕က ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ထပ္ ကာထပ္ကာ ျဖစ္ေနနိုင္သည္။

(၁) အဆင့္ခြဲျခားျခင္း - လူေတြကို လူမ်ိဳးအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာအလိုက္ျဖစ္ေစ ခြဲျခားျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိ ကအားျဖင့္ ငါတို႔နဲ႔ သူတို႔ (us and them) ဆိုသည့္ မတူညီသည့္ စည္းသားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရဝမ္ဒါတြင္ ဟူတူႏွင့္ တြတ္ဆီမ်ားအၾကား ခြဲျခားၾကျခင္းမ်ိဳး။ အစြန္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္လာေသာအခါ အၾကမ္းဖက္ မႈ မ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။ မတူကြဲျပားမႈ၊ သည္းခံတတ္မႈမ်ားကို တြန္းအားေပးနိုင္ေသာ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စနစ္တက် ထူေထာင္ကာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

(၂) တံဆိပ္ကပ္ျခင္း - အဆင့္ ခြဲျခားထားသူမ်ားကို တံဆိပ္ကပ္လိုက္သည္။ လူျဖဴေတြ၊ လူမည္းေတြ၊ ဂ်ဴး
ေတြ စသည္ျဖင့္။ အဆင့္ခြဲျခင္း၊ တံဆိပ္ ကပ္ျခင္းေလာက္ျဖင့္ေတာ့ ဂ်ီနိုဆိုက္ ဆိုသည့္အဆင့္ကို ေရာက္မလာပါ။ အျခားသူမ်ားကို တစ္ဆင့္နိမ့္ လူမ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံေသာအခါ အမုန္းတရားမ်ား သြတ္သြင္းလာေသာအခါမွသာ ျဖစ္လာသည္။ အျခားလူမ်ားကို ႏွိမ္ေခၚေသာ စကားလုံးမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ ပိတ္ပင္နိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယဥ္ေက်းမႈအရ မေျပာင္းလဲနိုင္လၽွင္ေတာ့ မေအာင္ျမင္နိုင္။ ဟူတူဆိုေသာ စကားလုံးက ႏွိပ္သည္ဟု ယူဆကာ အစိုးရက တရားဝင္ ပိတ္ထားေသာ အျခား ထိုအဓိပၸာယ္အတိုင္း အျခား အစားထိုး စကားရပ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲသုံးၾကသည္သာ ရွိသည္။ ခြဲျခားျခင္းက ေပ်ာက္မသြားနိုင္ပါ။

(၃) လူအျဖစ္မွ တစ္ဆင့္ႏွိမ့္ဆက္ဆံျခင္း - အုပ္စုတစ္စုမွ အျခား အုပ္စုတစ္စုကို လူလူခ်င္းဆိုသည့္ တန္းတူ မသတ္မွတ္ဘဲ ကိုယ့္ထက္ တစ္ဆင့္နိမ့္သူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ တိရစၧာန္သာသာလူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ကာ ဆက္ ဆံျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အျပဳအမူမ်ားကို အမုန္းစကားမ်ား၊ အမုန္းဝါဒ ျဖန႔္ျခင္းမ်ားက ပံ့ပိုးေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမုန္းစကားမ်ားကို ၾကပ္မတ္စြာ ကိုင္တြယ္ အေရးယူျခင္းသည္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ေရာေထြးခြင့္ မျပဳသင့္ေပ။

(၄) အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း - လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ စနစ္တက်ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ အဖြဲ႕အစည္းဆိုရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္က က်ဴးလြန္သည္ သာမက အျခား လက္ နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ သမားရိုးက် မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း က်ဴးလြန္နိုင္သည္။ အဆိုပါ ျဖစ္လာခဲ့လၽွင္ ကုလသမဂၢမွ ထိန္းသိမ္းေရးတပ္မ်ား ေစလႊတ္ျခင္း၊ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု နိုင္ငံတကာက ယူဆၾကသည္။ လတ္တေလာ လုံျခဳံေရးေကာင္စီမွ ရခိုင္ျပည္ နယ္ အေရး အခ်က္အလက္ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ ဤသေဘာျဖစ္မည္။

(၅) ဆန႔္က်င္ဘက္ အုပ္စုမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း - အုပ္စုအသီးသီး အတြင္းမွ အစြန္းေရာက္သူမ်ား ပိုၿပီး အုပ္စု ကြဲျပားေအာင္ ဖန္တီးၾကသည္။ သတင္းမွားမ်ားကို အသုံးျပဳကာ အမုန္းကို ပြားေစၾကသည္။ ကိုယ့္အုပ္ စုအ တြင္းမွ အလယ္အလတ္သမားမ်ားကို ရန္ရွာျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ အသံတိတ္ေအာင္ လုပ္ပစ္ၾကသည္။ (ဥပမာ - ေမာင္ေတာတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားက သတင္းေပးဟု ယူဆသည့္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ ၿခင္း မ်ိဳး) အလယ္အလတ္သမားမ်ားကသာ ျပႆနာကို ေျပလည္ေစမည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ လုံ ၿခဳံ ေရး ခိုင္မာေစျခင္း၊ အစြန္းေရာက္မ်ားကို အခ်ိန္မီ တားဆီးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။

(၆) ျပင္ဆင္ျခင္း - လူမ်ိဳး၊ ဘာသာအရ ဘယ္သူေတြဟာ ပစ္မွတ္လဲဆိုတာ သတ္မွတ္ၿပီး သိသာေစတဲ့ အ မွတ္ အသားမ်ား ဝတ္ဆင္ေစျခင္း မ်ိဳးျဖစ္သည္။ နာဇီမ်ားက ဂ်ဴးမ်ားကို အဝါေရာင္ တံဆိပ္မ်ား ဝတ္ ဆင္ ေစျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ အေျခအေနတြင္ေတာ့ လူမ်ားကိုသီးသန႔္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ သီးျခားစုျပဳံ ထား ၿခင္း မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ဒီအဆင့္ ေရာက္လာလၽွင္ေတာ့ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ အေရးေပၚ အေျခအေနဟု ေျပာ၍ရမည္။ ဒီအေနအထားဆိုလၽွင္ေတာ့ လုံျခဳံေရးေကာင္စီမွ ပါဝင္ပတ္သက္ကာ နိုင္ငံတကာ စစ္ေရး အေရးယူမႈမ်ား ပါဝင္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ကိုဆိုဗိုသို႔ ေနတိုးတပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

(၇) ရွင္းလင္း သုတ္သင္ျခင္း - ဂ်ီနိုဆိုက္ဟု အတိအက် ေခၚဆို၍ရမည့္အဆင့္အျဖစ္ အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အုပ္စုတစ္စုႏွင့္တစ္စု အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္ကာ ပိုၿပီး ဆိုးလာျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ စစ္ေရးအရ အေရးေပၚ ဝင္ေရာက္နိုင္မွသာ တားဆီးနိုင္ မည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ နယ္ေၿမ (Safe Zone) မ်ား တည္ ေထာင္ေပးျခင္းမ်ိဳး ပါဝင္မည္။ ယခု ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးတြင္ မြတ္ဆလင္ အသိုက္အဝန္းမွ ေတာင္းဆို ေသာ Safe Zone ဆိုသည္မွာ ဤစဥ္းစားခ်က္မွ လာသည္လား ေစာေၾကာသင့္သည္။

(၈) ျငင္းပယ္ျခင္း - ဤအဆင့္သည္ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီးတိုင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ၿပီး တိုင္း လိုက္ပါလာေလ့ ရွိသည္။ ဘယ္သူက လုပ္ခဲ့တယ္၊ ဘာေတြ လုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကို တာဝန္ခံမည့္သူ မရွိဘဲ ျငင္းပယ္ေလ့ ရွိၾကသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္။ ျငင္းပယ္၍ရေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ကတည္းက လက္စ လက္န မက်န္ေအာင္ ရွင္းေလ့ရွိၾကသည္ဟု ေလ့လာမႈမ်ားက ျပဆိုေနပါသည္။ သမိုင္းတြင္လည္း လူအ နည္း ငယ္ကိုသာ တရား႐ုံးဆီ ေခၚေဆာင္လာနိုင္ၿပီး အျပစ္ေပး အေရးယူနိုင္ခဲ့သည္။

သမိုင္းထဲက ဂ်ီနိုဆိုက္မ်ား

ေခတ္သစ္လူ႔သမိုင္းမွာ အ႐ုပ္အဆိုးဆုံး ျပစ္မႈမ်ားကို လူသားမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ႐ုံး တင္စစ္ေဆးကာ တရားမၽွတမႈကို ရွာေဖြနိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကေတာ့ လြတ္ေျမာက္ေနခဲ့ၾကသည္။ သမိုင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားထဲမွ လူသိအမ်ားဆုံးျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ျပလိုပါသည္။

ဟိုလိုကပ္ ျဖစ္ရပ္ဆိုး - နာဇီဂ်ာမနီမ်ား ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူသားျဖစ္မႈကို ဆန႔္က်င္ သည့္ျပစ္မႈ (Crime Against Humanity) အတြင္း လူအသက္ သန္းေပါင္းမ်ာစြာ ေသေက်ခဲ့ရသည္။ ထိုျဖစ္ ရပ္ မ်ားအတြက္ ႏုရင္ဘတ္ခုံ႐ုံးကို ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဓိက တရားခံမ်ားကို မျပစ္မေပးနိုင္ခဲ့ဟု ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္။

ေဘာ့စနီးယားျဖစ္ရပ္ - ကိုဆိုဗိုအေရးအခင္းဟု လူသိမ်ားသည့္ ျဖစ္ရပ္အတြင္း ဆားဘီးယား ေခါင္းေဆာင္ မ်ားမွ လူအမ်ားအျပားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ နိုင္ငံတကာတပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည့္ အျပင္ ႐ုံးတင္ စစ္ေဆးခံၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕က ေခါင္းခါျငင္းဆန္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကေတာ့ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ၾကသည္။ ဒီလိုေပါက္ကြဲ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳး ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လာရသလဲဆိုသည့္ မူလဘူတအ ေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေလ့လာသင့္လွသည္။

ရဝမ္ဒါ - ဟူတူႏွင့္ တြတ္ဆီ လူမ်ိဳးစုႏွစ္စုၾကား အျပန္အလွန္ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ၾကရင္း လူ႔အသက္ ေပါင္း မ်ားစြာ (ခန႔္မွန္း လူငါးသိန္းမွ တစ္သန္းခန႔္) ကို ေဒါသမ်ား အမုန္းတရားမ်ားေအာက္တြင္ စေတးခဲ့ၾက သည္။

ကေမၻာဒီးယား ခမာနီအုပ္စိုးမႈ - ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပိုးေပါ့ဟု လူသိမ်ားသည့္ အာဏာရွင္လက္ထက္၊ ခမာနီအုပ္စိုးမႈအတြင္း လူ႔အသက္ ေပါင္းမ်ားစြာ (ခန႔္မွန္း လူသုံးသန္းအထိ) ကို ေသေက်ေစခဲ့သည္။

ဆင္ျခင္ဖြယ္ရာမ်ား

လူတစ္ေယာက္အသက္ သတ္သည္ပင္ ရာဇဝတ္မႈ ေျမာက္ပါသည္။ လူ႔အသက္ေပါင္း မ်ားစြာကို မည္သည့္ အေၾကာင္းရင္းခံေပၚမွ သတ္သည္ျဖစ္ေစ ရာဇဝတ္မႈထက္ဆိုးေသာ ရာဇဝတ္မႈသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ီနိုဆိုက္ ျဖစ္လာပါက နိုင္ငံတကာ ခုံ႐ုံးအရ အေရးယူျခင္း၊ နိုင္ငံတကာ ထိန္းသိမ္းေရးတပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းအထိ တြန္းအားေပးနိုင္ပါသည္။ ထိုအတြက္ မျဖစ္ေအာင္ ဆင္ျခင္ရမည္၊ ကာကြယ္ရမည္မွာ နိုင္ငံတိုင္း၏ တာဝန္ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခအေန တစ္ရပ္တြင္ နိုင္ငံအတြင္းရွိ လူအားလုံးကို ကာကြယ္ရမည့္ နိုင္ငံ
ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ လူမ်ား၏ ရန္သူျဖစ္သြားတတ္သည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ျမင္ ၿမင္ရာ လက္ညႇိုးထိုးကာ ဂ်ီနိုဆိုက္ဟု ေအာ္ေနသည့္သူမ်ား၏ ေစတနာ အရင္းခံကို ေစ့ငုၾကည့္ဖို႔ လိုပါသည္။ ဤမၽွ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးႀကီးမားေသာ စကားလုံးကို နိုင္ငံေရး ထိုးနက္႐ုံမၽွအတြက္ လြယ္လြယ္သုံး ေနျခင္းသည္ ယေန႔ နိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းအတြက္ ယုံၾကည္မႈပ်က္စရာသာ ျဖစ္သည္။ ဤစကား လုံးကို သုံးလိုက္ျခင္းျဖင့္ မည္မၽွေလးနက္သြားသည္ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း သေဘာေပါက္ နားလည္သင့္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္အတြက္ ပိုၿပီး အေသးစိတ္က်ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားလုပ္ရန္ လိုအပ္ေန သည္ဟုလည္း ျမင္မိပါသည္။ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ား (ဥပမာ အဆင့္ ၁၊ ၂၊ ၃ တို႔သည္) ဂ်ီနိုဆိုက္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ထဲ ပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ အနာဂတ္လူ႔ေဘာင္ တည္ေဆာက္နိုင္ရန္အတြက္ မျဖစ္မေန တိုက္ဖ်က္ကာကြယ္ရမည့္ အခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

လင္းငယ္

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */