" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Thursday, December 19, 2019

နိုင္ငံတကာ တရား႐ုံးေရာက္ ျမန္မာအမႈျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္း

Dawei Watch
December 19, 2019
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ ျဖတ္မႈ ႀကံရြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရွိသည္ ဟုဆိုကာ အာဖရိကအေနာက္ပိုင္းရွိ ဂမ္ဘီယာနိုင္ငံက ျမန္မာကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံး (International Court of Justice) တြင္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ နယ္သာလန္နိုင္ငံ အေျခစိုက္ သည္ဟိဂ္ၿမိဳရွိ တရား႐ုံးတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ ႏွစ္ဖက္ၾကားနာ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အခ်ဳပ္ကို တင္ျပအပ္ပါသည္။

တရားလို ဂမ္ဘီယာဘက္မွ ေတာင္းဆိုခ်က္

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္ရန္ ႀကံရြယ္ခ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုကာ ၾကားျဖတ္စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ (Porovisional Measures) ခ်မွတ္ေပးရန္၊ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ အေရးယူေပးရန္ ဂမ္ဘီယာက တရား႐ုံးသို႔ ေလၽွာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ဂမ္ဘီယာ ေတာင္းဆိုေသာ ၾကားျဖတ္စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ

၁) လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ ရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္အားလုံးကို တားဆီးရန္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူအုပ္စုမ်ားကို သတ္ျဖတ္၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းအပါအဝင္ အသက္ေမြးရွင္သန္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တမင္ရည္ရြယ္ပ်က္စီးေစျခင္းမွ တားျမစ္ရန္၊
၂) အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ရွင္သန္ရပ္တည္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္မႈတို႔ အပါအဝင္ ယင္းကို ထိခိုက္ေစေသာ မည္သည့္ အျပဳအမူ ပူးေပါင္းက်ဴးလြန္မႈ မ်ိဳးမဆို လုပ္ေဆာင္ေသာ စစ္ဘက္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကို တားဆီးရန္၊
၃) သက္ေသမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္း မျပဳရန္၊
၄) ျမန္မာႏွင့္ ဂမ္ဘီယာတို႔ လက္တုံ႔ ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳရန္၊
၅) ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားအား စတင္ခ်မွတ္သည့္ ေန႔မွစ၍ ေလးလအတြင္း တရား႐ုံးသို႔ တင္ျပရန္၊
၆) ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္တို႔ ျဖစ္သည္။

ဂမ္ဘီယာဘက္မွ ေလၽွာက္လဲခ်က္

ျမန္မာဘက္ကို အေရးယူေဆာင္ ရြက္ေပးေရး ဂမ္ဘီယာဘက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ ေလၽွာက္လဲခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။


ကေလးငယ္မ်ားကို မီးေလာင္တိုက္သြင္းျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႕ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ မြတ္ဆလင္ရြာ ၃၉၂ ရြာ မီးရွို႔ခံရေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာရြာမ်ား အေကာင္း အတိုင္းရွိေနျခင္း စသည္တို႔ကို ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။


၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စစ္ဆင္ေရးမတိုင္မီ ႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ေနသည့္ ကာလအၾကားတြင္ ရိုဟင္ဂ်င္ဆန္႔က်င္ေရး အမုန္းစကားမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အားအင္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ့ေနျခင္း၊ ထိုသို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္မ်ားကို ျမန္မာဘက္မွ ဝန္ခံျခင္း၊ ေနာင္တရမႈမရွိျခင္း၊ ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ၾကားျဖတ္စီမံေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ထင္ရွားေနျခင္း၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆက္တိုက္ျငင္းဆန္ေနျခင္း၊ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ စကားလုံးကို မသုံးရန္ပင္ ကုလသမဂၢကို ေတာင္းဆိုဖူးေၾကာင္း ေလၽွာက္လဲသည္။


တပ္မေတာ္၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ သို႔မဟုတ္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ သက္ေသေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ဂမ္ဘီယာဘက္မွ ေရွ႕ေနမ်ားက ေလၽွာက္လဲခဲ့သည္။

မန္မာဘက္က ေလၽွာက္လဲခ်က္

ဒုတိယေျမာက္ေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ပထမဦးစြာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျဖစ္စဥ္ အေသးစိတ္ကို ရွင္းျပသည္။ ရခိုင္အေရး၏ ရႈပ္ေထြးမႈ၊ လက္ရွိတြင္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ တည္ရွိေနမႈ၊ အာရကန္ရိုဟင္ဂ်ာတပ္မ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စ၍ ရဲကင္းစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပိုမို ျပင္းထန္လာၿပီး ျမန္မာတပ္မေတာ္က ျပန္လည္တိုက္ခိုက္မႈ စသည္တို႔ကို ရွင္းလင္းသည္။ တပ္မေတာ္က အင္အားအလြန္အကၽြံ သုံးသည္ဆိုသည့္အေပၚ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ကယ္ထုတ္ရန္ ရဟတ္ယာဥ္ တစ္စီးအသုံးျပဳခဲ့ရၿပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ ေျခလ်င္စစ္သည္မ်ားကိုသာ သုံးခဲ့သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္ရွင္းသည္။ စစ္ဆင္ေရးအတြင္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို တပ္မေတာ္ တရားစီရင္ေရးျဖင့္အျပစ္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့သည္ကိုလည္း ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။


ယင္းေနာက္ စစ္ဥပေဒျဖင့္ တရားစီရင္နိုင္ေရး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္း၊ အျခားေသာ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ အေနအထား၊ ျပည္တြင္း တရားစီရင္ေရးသာ စံျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းတရား စီရင္ေရး မေအာင္ျမင္မွသာ နိုင္ငံတကာက ေဆာင္ရြက္ရပုံ၊ ျမန္မာနိုင္ငံက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ လက္တုံ႔ ျပန္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ထြက္ေျပးသြားရသူမ်ားကို ျပန္လာနိုင္ရန္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္မႈ အေနအထား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈအေနအထားမ်ားကို အေလးေပး ေျပာဆိုခဲ့သည္။


“ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဒီလို သိသာ ထင္ရွားတဲ့ လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးေနခ်ိန္မ်ိဳးမွာ လူမ်ိဳး ျပဳန္းတီးေစမႈ လုပ္ရပ္ေတြ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနနိုင္ပါ့မလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ လိုပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဆိုသည္။

ယင္းေနာက္ ျမန္မာဘက္မွ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားက ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို အဓိကေလၽွာက္လဲခဲ့သည္။


လူမ်ိဳးတုံးသတ္မွတ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္ အပိုဒ္ ၉ အရ ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္လာပါက ေျဖရွင္းေပးရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ေလၽွာက္ထား နိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ ႏွင့္ ဂမ္ဘီယာအၾကား ထိုသို႔ေသာ အျငင္းပြားမႈမရွိဟုဆိုသည္။


ဂမ္ဘီယာသည္ အစၥလာမ္မစ္နိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) ကို ကိုယ္စားျပဳ တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီး ဂမ္ဘီယာတြင္ ထိုသို႔ ကိုယ္စားျပဳတရားစြဲဆိုခြင့္ မရွိေၾကာင္း ျမန္မာဘက္က ျပန္လည္ ေခ်ပသည္။


ၾကားျဖတ္ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ခ်မွတ္ေပးရန္ ဂမ္ဘီယာဘက္မွ ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ အျငင္းပြားေနဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ရန္ မသင့္ဟု ျမန္မာဘက္က ဆိုသည္။


ျမန္မာဘက္မွ လူအမ်ားအျပား ထြက္သြားျခင္းသည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈေျမာက္နိုင္ေသာ္လည္း လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ရန္ ႀကံရြယ္ခ်က္ ေစတနာမပါေၾကာင္း ျမန္မာဘက္မွ ေခ်ပသည္။

ႏွစ္ဖက္ ေနာက္ဆုံးေန႔ ေလၽွာက္လဲခ်က္

ေနာက္ဆုံးေန႔ျဖစ္ေသာ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ ဂမ္ဘီယာတို႔ အၿပီးသတ္ေလၽွာက္လဲ ခဲ့ၾကသည္။


ျမန္မာနိုင္ငံမွ အေျခအေနသည္ ေသေရးရွင္ေရး ျဖစ္ေနၿပီး လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပန္ျဖစ္လာနိုင္သည့္ အေျခအေနကိုျပေနေၾကာင္း၊ ဂမ္ဘီယာသည္ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ မဟုတ္ေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို အထူးစိတ္ဝင္စားသည့္ နိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ဂမ္ဘီယာ တရားေရးဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။


ယင္းေနာက္ ဒုတိယေန႔ ျမန္မာ ဘက္မွ ေလၽွာက္လဲခဲ့မႈအေပၚ မူတည္၍ ဂမ္ဘီယာဘက္မွာ ေရွ႕ေနမ်ားကို ေခ်ပ ေလၽွာက္လဲခ်က္ေပးသည္။ အထူးအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ကုလသမဂၢ အခ်က္ အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ကို ကိုးကားတင္ျပသည့္ အခ်က္ ၇ ခ်က္အနက္ ျမန္မာဘက္မွ တစ္ခ်က္သာ ျငင္းဆိုေၾကာင္း ဂမ္ဘီယာဘက္မွ ေရွ႕ေနက ေထာက္ျပသြားခဲ့သည္။

ယင္းတို႔ ေထာက္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္ ၇ ခ်က္မွာ

၁) နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က အလြန္အမင္းရက္စက္မႈ၊
၂) တပ္မေတာ္က ထိုသို႔ ရက္စက္ရန္ စနစ္တက် ျပဳက်င့္ခဲ့မႈ၊
၃) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္ မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊
၄) နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး မလုပ္မီႏွင့္ လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ျမန္မာအရာရွိႏွင့္ အျခားသူတို႔က ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသည့္စကား၊ အမုန္းတရားျဖန္႔ေဝမႈ၊
၅) နိုင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္ နိုင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ လူဦးေရအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေရး တမင္ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္မႈ၊
၆) ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အမုန္းစကားပြား၊ မထိမဲ့ျမင္ျပဳမႈအေပၚ အစိုးရက ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳမႈႏွင့္၊
၇) နိုင္ငံတကာအခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတို႔အေပၚ အစိုးရ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ တရားစြဲဆိုရန္ ပ်က္ကြက္မႈတို႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ျမန္မာက ေနာက္ဆုံးအခ်က္ ျမန္မာအစိုးရ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ပ်က္ကြက္မႈကိုသာ ျငင္းဆိုေၾကာင္း တရားလိုေရွ႕ေနမ်ားက ေထာက္ျပသြားသည္။


ျမန္မာဘက္မွ ေရွ႕ေနမ်ားက ျပန္လည္ ေလၽွာက္လဲရာတြင္ OIC က ဂမ္ဘီယာအေပၚ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ထားမႈအေပၚ ျငင္းဆိုျခင္း မရွိေသာ္လည္း အေသးစိတ္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိမႈ၊ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ခရိုေအးရွား ျဖစ္စဥ္အရ တရား႐ုံး၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ အကိုးအကားတို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ေထာက္ျပမႈ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားအေပၚ အျခားနိုင္ငံတကာအဖြဲ႕မ်ားက တိုက္တြန္းေဆာင္ ရြက္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ၾကားဝင္စီမံေဆာင္ ရြက္ခြင့္အတြက္ ဂမ္ဘီယာက ေလၽွာက္ထားမႈ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိသည့္ အျငင္း ပြားဖြယ္ အေျခအေန၊ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ မႈအေပၚ သက္ေသခိုင္လုံစြာ မျပနိုင္ဘဲ ထြက္ေျပးသြားသူတို႔မွာ ေနရပ္ျပန္လိုသူမ်ား ရွိေနျခင္း၊ ကုလ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၏ ယုံၾကည္နိုင္ဖြယ္ မရွိေသာ အကိုးအကားမ်ားအေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ထိုသို႔ နယ္ေၿမ ရွင္းလင္းမႈမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္မွသာ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ အမည္တပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသည့္အေပၚ ေမးခြန္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၁၅ လၾကာ ကုလအထူး ကိုယ္စားလွယ္က လာေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ အမည္တပ္ျခင္း မရွိသည္ကို တရားလိုဘက္က ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိသည့္ အေျခအေန၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အမုန္းစကားမ်ားသည္ အစိုးရ၏မူဝါဒ မဟုတ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေလၽွာက္လဲခဲ့သည္။


ေနာက္ဆုံးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အပိတ္စကား ေျပာၾကားသည္။
ျပည္တြင္း တရားစီရင္ေရးစနစ္က လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးအေရး ယူမႈမ်ားအေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မတူညီေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေၾကာင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွင္းျပသည္။


မတူကြဲျပားမႈမ်ားအၾကား စည္းလုံး ညီညြတ္တည္ေဆာက္နိုင္ရန္၊ ျမန္မာ နိုင္ငံ၏ အလားအလာေကာင္းကို ေဖာ္ ထုတ္ျမႇင့္တင္ရန္၊ တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ရရွိရန္ တရား႐ုံးက ကူညီေပး ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။


ထိုေၾကာင့္ အမႈကိုလုံးဝပယ္ဖ်က္ ေပးရန္၊ ဂမ္ဘီယာဘက္မွ ေတာင္းဆို ထားသည့္ ၾကားျဖတ္စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ အဆိုကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ၎က ေတာင္းဆိုသည္။
“ဉာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ၊ တရားမၽွတမႈ အျမင္ရွိရွိနဲ႔ ခ်မွတ္မယ့္ လူႀကီးမင္းတို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ ကၽြန္မတို႔ နိုင္ငံအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးပါ ေစလို႔ တကယ္ပဲ ဆႏၵျပဳပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။


တရား႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဇန္နဝါရီ လတြင္ ခ်မွတ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း မီဒီယာအခ်ိဳ႕က ေရးသားသည္။ အကယ္၍ ဂမ္ဘီယာဘက္ကို အနိုင္ေပးၿပီး စြဲခ်က္တင္လိုက္ပါက အမႈမွာႏွစ္ခ်ီ ၾကာျမင့္ ဖြယ္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္

တရား႐ုံးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တြင္ တပ္မေတာ္မွ တစ္ဦးမၽွ ပါဝင္ျခင္း မရွိေပ။ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ တရား႐ုံးတြင္ ေလၽွာက္လဲခ်က္ေပးသြားသည့္အေပၚ နိုင္ငံအတြက္ ထိေရာက္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ရွိမည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက VOA သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားထားသည္။


“တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရရဲ့ ညႊန္ၾကားမႈ ေအာက္မွာလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ကိုးကား – ICJ Official Website, Myanmar Now, 7Day,Voa,BBC

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */