" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Friday, October 16, 2020

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွမွ ရိုဟင္ဂ်ာ လူဦးေရစာရင္းသည္ တိက်မွန္ ကန္ သည္ဟု အစိုးရအရာရွိမ်ားေၿပာဆို

H20U
ဘာသာၿပန္သတင္း
၂၀၂၀ ခု ေမာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ 

ေကာ့ခ္ဘဇားေရာက္ ဒုကၡသည္အေရအတြက္မွာ ၈၆၀,၆၉၇ -ဦးရွိဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရေကာ္မရွင္နာ မင္း ႀကီးေျပာဆို။ ၂-ႏွစ္ခန္႔အတြင္း ကေလးေပါင္း ၇၅,၀၀၀ ခန္႔ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေရွ႕ေနာက္မညီ ျဖစ္ ခဲ့၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနသည္ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျငင္းပယ္ခံထားရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ ရွိ ေနဆဲျဖစ္ဟု နိုင္ငံတကာ ေျပာဆို 

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွတြင္ ခိုလႈံလၽွက္ေသာ ဒုကၡသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ တို႔၏ ယခုေနာက္ဆုံး ခန္႔မွန္းဦးေရမွာ တိတိက်က် ဆိုရလၽွင္ ၈၅၀,၀၀၀ ခန္႔ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ၉၅,၀၀၀ နီးပါးဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကိန္းဂဏန္းမွာ မူ ကနဦးတြက္ခ်က္ထားျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၏ ဒုကၡသည္မ်ား၊ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ေန ရပ္ျပန္ေရးဆိုင္ရာ ( RRRC ) တြဲဘက္ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး မိုဟာမက္ရွာမ္ဆူဒူဇာက ေျပာၾကားသည္ဟု bdnews24 ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာက ( Oct.09, 2020 ) ေရးသားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ကမ္းရိုးတန္းခရိုင္ျဖစ္ေသာ ေကာ့ခ္ဘဇားတြင္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးဒုကၡ သည္စခန္းတည္ရွိေနသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရသည္ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္မႈအစီအစဥ္အရ ကုလသမဂၢ ဦး ေဆာင္ေသာ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆုံး ျဖည့္ဆည္းရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ The Inter Sector Coordination Group ( ISCG ) က ၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေရးသြင္းခဲ့သည့္ ဒုကၡသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဦးေရမွာ ၉၅၇,၀၀၀- ဦး ရွိခဲ့သည္။ ထိုစဥ္မွစ၍ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ကေလးေပါင္း ၇၅,၀၀၀ ခန္႔ ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္မူ ဒုကၡသည္ ဦးေရမွာ ၈၆၀,၀၀၀ အထိ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

ေစာေစာပိုင္းတြင္ အတူတကြ စု႐ုံးေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ ဒုကၡသည္အေျမာက္အမ်ားကို RRRC ႏွင့္ ISCG တို႔ ပူးေပါင္းလၽွက္ တြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ ISCG က လူဦးေရေရြ႕လ်ားမႈကို ေျခရာခံ၍ RRRC ၏ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ဌာနက စစ္တမ္းတစ္ခု ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ထိုအေရအတြက္မွာ တိုးလာမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ရၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား အား အစားအစာႏွင့္အျခားပစၥည္းမ်ားအတြက္ သုံးေလးႀကိမ္ မွတ္ပုံတင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယခင္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေရွ႕ေနာက္မညီမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထိုအတြက္ မၾကာမီက နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ုံးUNHCR တို႔ပူးတြဲလၽွက္ အမွန္တကယ္ ကိန္းဂဏန္း ရရွိေစရန္ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းကို စတင္ခဲ့သည္။ UNHCR အဆိုအရ ယခင္ခန္႔မွန္းခ်က္ ၉၁၄၉၉၈-ဦး ျဖစ္၍ လက္ရွိအေရအတြက္မွာ ၈၆၀,၆၉၇-ဦး ျဖစ္ရာ ကြာျခားခ်က္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ နည္းသည္။ ကမၻာအႏွံ့အျပားရွိ ဒုကၡသည္အေျမာက္အမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္း ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ ယွဥ္ထိုးစဥ္းစားလၽွင္ ယခု ကြာ ၿခားသည့္ ပမာဏမွာ “ မမ်ားလြန္း “ ဟု ဆိုနိုင္သည္။

ယခုေနာက္ဆုံးကိန္းဂဏန္းမွာ ၂၀၂၀၊ ၾသဂုတ္ ၃၁ အထိျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအစိုးရက ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ သည့္ ဘိုင္အိုမက္ထရစ္နည္းပညာျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလာဒ္အေပၚ အေျခခံသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ မွ စတင္၍ အလုံးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမွာ ဒုကၡသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ အေရအတြက္ကို အတိအက်ကို တြက္ခ်က္ျခင္းထက္ အစားအစာႏွင့္ အမိုးအကာမ်ား ရရွိေရး ၿဖစ္ သည္။

ဥေရာပႏွင့္အျခားကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားတြင္ လူ ၅ – ၁၀ ေယာက္ခ်င္းစီ ေနရာထိုင္ခင္းေပးၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သင့္ေလ်ာ္စြာ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ သည္။ ( ေကာ့ခ္ဘဇားသို႔ ) ေန႔စဥ္လူေပါင္း သုံး- ေလးေသာင္း ဝင္ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ၎မူဝါဒအတိုင္း လိုက္ နာမည္ဆိုလၽွင္ အစာငတ္ေသၾကဖြယ္ရွိ သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၎တို႔အား စာနာမႈကို အေျခခံ လၽွက္ ခိုလႈံခြင့္ေပးခဲ့ရာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါး ၿခင္းေၾကာင့္ ေသဆုံးျခင္းသူ တစ္ေယာက္မွ မရွိဟု အနည္းဆုံးေတာ့ ဂုဏ္ယူနိုင္ပါသည္။


၂၀၁၇-ခုႏွစ္ လူအမ်ား အစုအပုံလိုက္ ထြက္ေျပးလာခ်ိန္မွစ၍ ယခုထိရရွိေသာ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို ျပန္လွန္ သုံးသပ္ရလၽွင္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ စိန္ေခၚလၽွက္ရွိသည္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးျဖစ္သည္။ ၁-စတုရန္း မိုင္လၽွင္ လူေပါင္း ၃,၂၀၀ ေက်ာ္ ေနထိုင္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္oသည္ ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရအထူထပ္ဆုံး တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အိမ္ရာအၾကပ္အတည္းရွိသည္။ ဒုကၡသည္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အရ ဒုကၡသည္စခန္းအျဖစ္အစိုးရက ေနရာေပးနိုင္သည္မွာ ဧက ၆၅၀၀ ခန္႔ျဖစ္ၿပီး ၁၀ စတုရန္းမိုင္မၽွသာရွိ သည္။ ထိုအက်ယ္အဝန္းတြင္ လူ ၁-သန္းခန္႔ ေနထိုင္လၽွက္ရွိၿပီး အထပ္ျမင့္ အခန္းမ်ား မရွိေခ်။ အခ်ိဳ႕ေနရာ မ်ားတြင္ ၁-စတုရန္း ကီလိုမီတာလၽွင္ လူ ၄-ေသာင္းမွ ၃-သိန္းအထိ ေနထိုင္လၽွက္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕စခန္းမ်ားတြင္ ၎ထက္ မ်ားသည္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရးသမားမ်ားမွာ တက္ႂကြစြာအလုပ္လုပ္ေနေသာ္လည္း လူဦး ေရထူထပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ား၌ တ ရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီး ျဖစ္ေနသည္။ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ရွိ ေဝးလံ ေခါင္ဖ်ား ဘာဆန္ခ်ာကၽြန္း၌ ဒုကၡသည္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ အစိုးရက စီစဥ္ေနသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားကလည္း ထိုေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေနထိုင္လိုၾကပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ရက္အနည္းငယ္က အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္ ၄၀ အား ကၽြန္းသို႔ ေခၚေဆာင္ျပသခဲ့ရာ ၃ – ၄ ဦးသာ ေျပာင္းေရႊ႕လိုျခင္းမရွိေၾကာင္း စခန္းတာဝန္ခံမ်ားကို ကိုးကား၍ RRRC မဟာမင္းႀကီးက ဆိုပါသည္။ ဒုကၡသည္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားလုံးျခဳံ၍ေျပာရလၽွင္ ၎တို႔မွာ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အသင့္ရွိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရ တပ္မေတာ္က ကၽြန္းေပၚတြင္ ဒုကၡသည္ ၁-သိန္းခိုလႈံရန္ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ေပးထားသည္။ သီးျခားမီးဖို ေခ်ာင္ႏွင့္ အခန္းမ်ားပါဝင္ၿပီး ေနရာထိုင္ခင္းေကာင္းသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ရန္ႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရွိသည္။ ဘာဆန္ခ်ာကၽြန္းတြင္ ထိုအတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားၿပီး ေနရာက်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း ရွိ သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာက ဒုကၡသည္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမ်ားအား ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ရန္ႏွင့္ လူမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ သတ္ျဖတ္သူမ်ားအား တရားစြဲဆိုရန္ ဖိအားေပးရမည့္အစား ဘာဆန္ခ်ာကၽြန္းမွ ဒုကၡသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ျပန္ေခၚရန္ ေျပာဆိုေနသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အာဏာပိုင္မ်ားက စြပ္စြဲပါသည္။ နိုင္ငံအသီး သီးမွ လာေရာက္ၾကသည့္ ဝန္ႀကီးမင္းမ်ားကမူ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ရန္ခြင့္မျပဳ ( ဘာဆန္ခ်ာကၽြန္း၌ ေနရာခ် ထားျခင္းကိုလည္း သေဘာမတူ ) ဟု ေျပာေနသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွသည္ ဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ သေဘာတူညီ ခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစတင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ပ်က္ျပားခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိအေျခအေနသည္ ျမန္မာနိုင္ငံက နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ခံထားရေသာ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။ ဒုကၡသည္ မ်ားကလည္း ၎တို႔၏ လုံျခဳံေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံ နိုင္ငံသား အခြင့္ အေရးမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံက မေပးအပ္သေရြ႕ ျပန္မသြားဟု ျငင္းဆန္လၽွက္ရွိသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနိုင္ငံတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္လူနာေတြ႕ရွိေၾကာင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ အစီရင္ခံ ၿပီးေနာက္ ၂-လ အၾကာ ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း၌ Covid-19 လူနာကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့သည္။ ယခုခ်ိန္အထိ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ ခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္စုစုေပါင္း ၁၁,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေတြ႕ရွိသူ ၂၇၀ ခန္႔ ရွိသည္။ ေဆး႐ုံမွ ဆင္း ခြင့္ရသူ ၁၀၀ ေက်ာ္သည္။

စမ္းသပ္မႈအေရအတြက္အရ ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ နိုင္ငံအတြင္း ပ်မ္းမၽွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေသာ္လည္း ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာရွိသည္။ သံသယျဖစ္ဖြယ္လူနာမ်ားအတြက္ ကုတင္ ၅၀၀ ဆန္႔ သီးျခားစင္တာတစ္ခုတည္ေဆာက္ထားသည္။ ေနရပ္ျပန္ေရး ၾကားစခန္းမ်ားကို ကြာရန္တင္း စင္တာမ်ား အျဖစ္ေျပာင္းလဲထားၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ေနရာရွိသည္။ သင္ၾကားေရးစင္တာမ်ားကို ကြာရန္တင္း စင္တာမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။

ေကာ့ခ္ဘဇား၌ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ထြန္းေပၚလာျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ကာင္း အမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ နည္းပညာစြမ္းရည္မ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အဆင့္မ်ား လိုအပ္ေနေ သးသည္။ အူခီယာႏွင့္ တကၠနဖ္ေဒသခံမ်ားမွာ အနည္းငယ္ ေရွးရိုးစြဲဆန္သည္။ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကူး စက္ျပန္႔ႏွံ့ေနခ်ိန္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ နိုင္ငံျခားလုပ္သားမ်ားက သူတို႔၏ နိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားၾကသည္။ ၎တို႔ျပန္သြားျခင္းမွာ ေရာဂါကူးစက္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု တစ္ထစ္ခ်ေတာ့ မဆိုနိုင္ပါ။

RRRC တြဲဘက္မဟာမင္းႀကီးကမူ အေျခအေနကို အေကာင္းျမင္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသားတို႔သည္ အ ဆိုပါ ( နိုင္ငံျခားသားတို႔၏ ) တာဝန္ႀကီးႀကီးေနရာတြင္ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲယူသင့္သည္ဟု အႀကိမ္ ႀကိမ္ တိုက္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒသႏၲရ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမွာ ပကတိအေျခအေနတြင္ ျမင့္မားေစရန္ အေရး ႀကီးသည္။ အနာဂါတ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လုပ္သားမ်ားသည္ နိုင္ငံ့ျပင္ပ အလားတူ အခင္းအက်င္းမ်ိဳး၌ အလုပ္ အကိုင္မ်ား ရရွိနိုင္သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ ( RRRC ) တြဲဘက္ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး မိုဟာမက္ရွာမ္ ဆူ ဒူဇာက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

(( ျပႆနာ အၾကပ္အတည္းျဖစ္လာလၽွင္ ႀကီးေသာအမႈ႔ ငယ္ေအာင္၊ ငယ္ေသာအမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္နိုင္လၽွင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမငဲ့ကြက္ အတြင္းႀကိတ္ရည္မွန္းခ်က္မပါပဲ အေ ကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ မ်ားမ်ားေျဖရွင္းနိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ နိုင္ငံ/အဖြဲ႕အစည္း/လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ေအာင္ျမင္ျခင္း-က်ရႈံးျခင္းဆိုသည္မွာ ၎တို႔၏ IQ, EQ ႏွင့္ အသီးသီးသက္ဆိုင္သည္။

ဤတြင္ IQ,EQ ဆိုသည္မွာလည္း တတ္နိုင္သေရြ႕ အခ်က္အလက္မွန္ရရွိမွသာ ျဖစ္နိုင္သည္။ အလြယ္တ ကူမဟုတ္နိုင္ေသာ္လည္း ခ်စ္ျခင္း-မုန္းျခင္းကို အတတ္နိုင္ဆုံး ခ်ိန္ဆနိုင္ပါလၽွင္ သားစဥ္ေျမးဆက္ ပုခုံးထက္ သို႔ ဒုတ္ထမ္း ဒါးထမ္းအျဖစ္ ေရာက္ေတာ့မည့္ ျပႆနာ၏ အေျဖကို ေတြ႕ ရွိနိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ bdnews ပါ သတင္းေဆာင္းပါးကို အတတ္နိုင္ဆုံး အျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပလိုက္ ရပါသည္။ ။ သတင္းဘာသာျပန္သူ ))

#ေကာ့ခ္ဘဇားဒုကၡသည္အေရအတြက္ႏွင့္လက္ရွိအေျခအေန


((( bdnews24., 09 Oct 2020, “New Rohingya population figure in Bangladesh is accurate: official. By: Hassan Bipul, bdnews24.com.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏႈတ္ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ )))

https://bdnews24.com/bangladesh/2020/10/09/new-rohingya-population-figure-in-bangladesh-is-accurate-officia

Link : Here

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */