" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Sunday, March 3, 2019

အမွန္တရားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာဆန္းစစ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

မတ္ ၃

ပကတိအရွိတရားတို႔ကို လတ္တေလာတြင္ အမွန္အတိုင္းမသိၾကေသာ္ လည္း အခ်ိန္တန္လွ်င္ မွန္မွန္ကန္ ကန္ သိျမင္နားလည္ သေဘာေပါက္ ေလ့ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အာဆာအၾကမ္းဖက္သမား မ်ား၏ ႀကိဳတင္အကြက္ခ် တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားမွ ေပၚေပါက္လာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ားကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဖိအားအ မ်ဳိးမ်ဳိးေပးၿပီး မမွန္မကန္စြပ္စြဲျပစ္တင္ေျပာၾကားမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက မွန္မွန္ကန္ကန္ အလုပ္ႏွင့္ သက္ေသျပေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ကၻာ့ျပည္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္ ျဖစ္စဥ္အမွန္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္း လင္း သေဘာေပါက္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။


အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသည့္ အသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္ လူသား ခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ စာနာေထာက္ထား ႐ိုင္းပင္းကူညီခဲ့ၿပီး ဥပေဒႏွင့္မညီၫြတ္သည့္ မည္သည့္အၾကမ္း ဖက္ မႈ၊ မည္သည့္မမွန္မကန္လုပ္ရပ္မ်ဳိးကိုမဆို ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ေျပာဆိုစြပ္စြဲမႈ အခ်ဳိ႕ ရွိေနေသးေသာ္လည္း ရခိုင္ ျပည္နယ္အေျခအေနသည္ ယခင္ႏွင့္မတူ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစျပဳ ေန သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြား သူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ႏိုင္ငံ သားျဖစ္ေရး၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳေရး၊IDP စခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရးတို႔အား ဦးစားေပးက႑ ငါးရပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္၍ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပး ေကာ္မရွင္ (ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္)၏ အႀကံျပဳခ်က္အမ်ားစုကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို ရွာေဖြေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ဆႏၵ အေလ်ာက္၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိ ကၡာရွိစြာ ျပန္လည္လာေရာက္ မည့္ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီးသူမ်ားကို လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ဖန္တီးေပးေရးကို ျမန္မာ အစိုး ရ က ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ ေပးေနခ်ိန္ တြင္ မၾကာေသးမီက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ ေအေအ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အလစ္အငိုက္ တိုက္ခိုက္ မႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေနပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစခဲ့သည္ကို အားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားကူညီေရးတို႔ကို မ်က္ျခည္ မျပတ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး အခက္အခဲအ$က်ပ္အတည္းမ်ားၾကားမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးကိုေရွး႐ႈ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲျပဳလုပ္ၿပီး စီးပြားေရး အခြင့္ အလမ္းေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားအဆုံးသတ္ေရး အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာနည္းလမ္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္အေျခအေနမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပး ေနသည္ကို ကၻာ့ျပည္သူအမ်ားစုက သိရွိနားလည္လက္ခံၿပီး အျပဳ သေဘာေဆာင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေပၚ မွ်တမႈကင္းမဲ့စြာျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးကို အေၾကာင္းျပဳကာ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ ကုလသမဂၢ၏ ယၲရားမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို လြန္စြာထိပါးစြက္ဖက္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရး မည္သည့္ကိစၥအခ်က္အလက္မ်ဳိးကိုမဆို မိမိႏိုင္ငံ၏အေရးကိစၥျဖစ္၍ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိၿပီး ေျဖရွင္းလိုသည့္စိတ္ဆႏၵသာမက ကိုင္တြယ္ ေျဖ ရွင္းႏိုင္စြမ္းလည္းရွိသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာတရား စီရင္ေရးစနစ္သို႔ေရာက္ရွိေစမည့္ မည္သည့္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကိုမဆို အခိုင္အမာပယ္ခ်မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္စုံ၍ ဓမၼဓိ႒ာန္က်သည့္အခ်က္မ်ား အေပၚသာ ေသခ်ာစြာဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။ ။

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */