" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "

Saturday, October 26, 2019

ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးအ စည္းအေဝးဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးအဆင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး အ စည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ တက္ ေရာက္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

နိူင္ငံၿခားေရးဝန္ၾကီးဌာန
ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္
၂၅-၁၀-၂၀၁၉ ရက္၊ ဘာကူးၿမိဳ႕
အဇာဘိုင္ဂ်န္နိုင္ငံ၊ ဘာကူးၿမိဳ႕၌ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္ သီးအစည္းအေဝးအႀကိဳ ဝန္ႀကီးအဆင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး အစည္းအေဝးတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူး ေပါင္းဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ၂၃-၁၀-၂၀၁၉ ရက္ေန႔၌ မိန္႔ခြန္း တစ္ ရပ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယေန႔ ကမၻာ့စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္နိုင္ရန္အတြက္ ဘက္မလိုက္လႈပ္ ရွားမႈ အဖြဲ႕၏ စည္း လုံးညီညြတ္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း၏ ျပႆနာမ်ားကို ႏွစ္ နိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အေလးေပးတိုက္တြန္းခဲ့သည္။


ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ႀကီးကို စစ္ေအး ကာလ အရွိန္ျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ ဘန္ေဒါင္းမူဝါဒမ်ားကို အေျခခံ၍ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ က ဘန္ေဒါင္းညီလာခံကို ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည့္ နိုင္ငံ (၅) နိုင္ငံတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘက္မ လိုက္အဖြဲ႕ႀကီးကို စတင္တည္ေထာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ သာယာဝေျပာသည့္ ကမၻာႀကီး ေပၚေပါက္ လာေစရန္ႏွင့္ တရားမၽွတျခင္း၊ သာတူညီမၽွျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကံၾကမၼာ ကို လြတ္လပ္စြာျဖင့္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္နိုင္ေစေရးတို႔ကို ေမၽွာ္မွန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္ေအးကာလၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ကမၻာႀကီးတြင္ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ဘက္မလိုက္ လႈပ္ရွားမႈ ၏ အေျခခံမူႀကီးမ်ားမွာ ယေန႔တိုင္ ဆီေလ်ာ္မွန္ကန္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေအးကာလ ၿပီးဆုံးခ်ိန္ေနာက္ ပိုင္း အနည္းငယ္ ေမွးမွိန္သြားခဲ့သည့္ ဘန္ေဒါင္းစိတ္ဓာတ္ကို ဘက္မလိုက္အဖြဲ႕ဝင္အားလုံး၏ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ျပန္လည္၍ အင္အားျဖည့္တင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဘက္မလိုက္အဖြဲ႕ ဝင္နိုင္ငံမ်ားအ ေနျဖင့္ အဖြဲ႕ႀကီး၏ အေျခခံမူႀကီးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမ တည္ တံ့ခိုင္ျမဲေရးကို ေလးစားလိုက္နာေရး၊ တရားမၽွတမႈ၊ သာတူညီမၽွမႈႏွင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရး၊ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိေရး၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၿငိမ္း ခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေရး စသည့္ အေျခခံမူဝါဒမ်ားကို အစဥ္အျမဲ ေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ား၏ နိုင္ငံေရးအရ အင္အားၿပိဳင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ မၾကာေသးမီက စစ္ေအး ပုံစံ အသြင္သစ္တစ္မ်ိဳး ျပန္လည္၍ အသက္ဝင္လာျခင္းႏွင့္ လက္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာစစ္ပြဲမ်ား သည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို စုေပါင္းစြမ္းအားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းနိုင္ေစရန္အတြက္ ဘက္မလိုက္အဖြဲ႕ႀကီး၏ စည္း လုံးညီညြတ္မႈကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ရန္ ပိုမိုလိုအပ္လာမႈကို ထပ္ေလာင္း၍ မီးေမာင္းထိုးျပ လိုက္ျခင္း ပင္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဘက္မလိုက္အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကံၾကမၼာကို မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာမ်ားကို နိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေန၊ အေနအထားျဖင့္ ေျဖရွင္းခြင့္ရရွိရန္ အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာႀကီး၏ ဆက္စပ္လႊမ္းျခဳံမႈေၾကာင့္ နိုင္ငံအလိုက္ နယ္နိမိတ္မ်ားအား ေဝဝါးေမွးမွိန္ေစခဲ့ၿပီး၊ နိုင္ငံမ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကို တျဖည္း ၿဖည္းထိပါးလာမႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္လာရေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအေပၚ ထိပါးလာျခင္းကို လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ျမင္နိုင္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ကမၻာ့ျဖစ္စဥ္ (world order) တြင္ မညီမၽွမႈမ်ား၊ တရားမမၽွတမႈမ်ား၊ စံႏႈန္းႏွစ္ထပ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးျဖစ္စဥ္တြင္ မညီမၽွမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး ယင္းတို႔က ဖြံ့ၿဖိဳးမႈကြာဟခ်က္ကို ပိုမိုႀကီးမားလာ ေစေၾကာင္း၊ ခ်မ္းသာၿပီး အင္အားႀကီးမားသည့္ နိုင္ငံမ်ားက ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခယ္လွယ္၍ မမၽွတသည့္ သတင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ေနျခင္းႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်သည့္ နိုင္ငံမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ဖိႏွိပ္ထားျခင္းသည္ နိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္း၏ မူဝါဒဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားအေပၚ ဆိုးရြားစြာ လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ႀကီး၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို ျမႇင့္တင္နိုင္ရန္အတြက္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေရးကို ရည္ရြယ္၍ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕အား အလြဲသုံး စားျပဳလုပ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ကမၻာ့စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္း နိုင္ ရန္အတြက္ မတူညီသည့္ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအၾကား စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အ ဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအၾကား ျပႆနာရပ္မ်ားကိုလည္း ခ်စ္ခင္၊ ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ေျဖရွင္းရန္ အထူးအ ေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ ထိလြယ္ရွလြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အဖြဲ႕ႀကီး၏ ေဆြးေႏြးမႈအတြင္း၌ ထည့္ သြင္းလာျခင္းကို ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအၾကား စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ နက္နဲသိမ္ေမြ႕ သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို နားလည္နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္နိုင္ေစမည့္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ရာ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥသည္ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈ ျပႆနာ တစ္ရပ္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို အတိအလင္း ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား လြဲမွားစြာ ခ်ဲ႕ ကားပုံေဖာ္ေနၾကသကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုအား နိုင္ငံအတြင္းမွ ေမာင္းထုတ္ေနျခင္းလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥအား မ်ိဳးႏြယ္စုအားသုတ္သင္ ရွင္းလင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္ ၿခင္း ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ သုံးႏႈန္းေနသည္ကို ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း၊ အမွန္စင္စစ္ ယင္းသည္ ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက ရွိေနခဲ့သည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈ ေရာယွက္ပါဝင္ေနသည့္ နိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္က ဆန္စပါးတိုးခ်ဲ႕ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ဘဂၤလားေဒသ အထူးသျဖင့္ စစ္တေကာင္းဘက္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားကို ၿဗိတိသၽွအာဏာပိုင္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ အလုံးအရင္းႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအတြင္း နယ္စပ္ ၿဖတ္ေက်ာ္၍ အလုံးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္မႈ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ျခင္းျပႆနာတြင္ ဆင္းရဲမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ လုံျခဳံမႈကင္းမဲ့ျခင္းတို႔လည္း ထပ္ေလာင္း ေရာ ယွက္ပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သည့္ အသိုက္အ ဝန္းတို႔အၾကား တင္းမာမႈ၊ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ့ျခင္းတို႔သည္ နက္ရွိုင္းစြာ အ ၿမစ္တြယ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပႆနာသည္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံး ကို ကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ကိုးကြယ္မႈအယူဝါဒ ကြဲျပားသူမ်ား သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ သဟဇာတမၽွတစြာျဖင့္ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး၊ မတူညီသည့္ ကိုးကြယ္ ယုံ ၾကည္သူမ်ား၏ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦမ်ားသည္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕အမ်ားအျပားတြင္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု နီးနီးကပ္ကပ္ တည္ရွိေနၾကေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ အသိုက္အဝန္းအားလုံး၏ ဒုကၡကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ အထူးစိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသ ဂုတ္လတို႔တြင္ ရဲကင္းစခန္း အမ်ားအျပားကို ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ခ်ိန္ကိုက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္သည္ကို မ်က္ ကြယ္မျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္စလုံး၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အသိုက္အဝန္း အားလုံး ထိခိုက္ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္သူအားလုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈရရွိေစမည့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ေျဖရွင္းမႈ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးကို အစိုးရအေနျဖင့္ အျပည့္အဝ ကတိကဝတ္ထားရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံအၾကား အေရးအႀကီးဆုံး ေဆာင္ ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ေနရပ္ျပန္လာေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနသည့္ အတားအ ဆီး မ်ားကို ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီထားၿပီးျဖစ္သည့္ ယႏၲရားမ်ားႏွင့္အညီ အတူတကြ ေျဖရွင္းေရး ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ၿပီးသူမ်ားအားလုံးကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္းကို ျမန္မာဘက္မွ ထပ္တလဲလဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကိစ ၥရပ္ သည္ လူဝင္မႈကိစၥႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတိ အက် လိုက္နာပါက ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ နည္းတူ ေနရပ္ျပန္လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေအာင္ ၿမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိက အတားအဆီးတစ္ခုမွာ ေကာ့ခ္ဘဇားစခန္းမ်ားရွိ ေနရပ္ ၿပန္လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို မလိုလားသည့္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ႏွင့္ သေဘာထားတင္းမာသည့္ အုပ္စု မ်ားက ၎တို႔၏ နိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ ရရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ နိုင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ ေကာ့ခ္ဘဇားရွိ စခန္းမ်ားတြင္ ယင္းအၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ား တည္ရွိေနျခင္းကို မ်က္ကြယ္ျပဳမထားသင့္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔သည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ၎တို႔ ၏ နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ဝေစရန္အတြက္ အသုံးခ်လ်က္ရွိၿပီး၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိ ေၾကာင္း၊ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ (၃၅၀) ေက်ာ္ သည္ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယမန္ေန႔က ေနရပ္ စြန္႔ခြာသူ ေနာက္ထပ္ (၂၉) ဦး ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေဘးကင္းစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ အေျခခ်ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကေၾကာင္း၊ ေနရပ္သို႔ ျပန္ လာ လိုေၾကာင္း အတိအလင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္သည့္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳး (၄၄၄) ဦး ကို ျပန္ လည္ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာၾကားေနေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ျပန္ပို႔ေပးျခင္း မရွိ ေသး ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အာဆီယံ၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ျပင္ပမွ မိတ္ ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေနရပ္ျပန္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပး ေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥသည္ နက္နဲရႈပ္ေထြးၿပီး အသိုက္အဝန္းမ်ား အၾကား ယုံၾကည္မႈႏွင့္ သဟဇာတရွိမႈ တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာေပးရန္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ အေျခ အေနေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ႏွစ္နိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ကို အေျခခံ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လက္ရွိျပႆနာကို ေျဖရွင္းသြားရန္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆင္ သင့္ ရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္၊ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ အဇာဘိုင္ဂ်န္နိုင္ငံ၊ ဘာကူးၿမိဳ႕၌ ဆက္လက္၍ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
လင့္၊https://www.mofa.gov.mm/union-minister-u-kyaw-tin-delivered-a-statement-at-the-preparatory-ministerial-meeting-of-the-18th-summit-of-the-non-aligned-movement-held-in-baku/

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */