" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "
Showing posts with label အသံဖိုင္မ်ား. Show all posts
Showing posts with label အသံဖိုင္မ်ား. Show all posts

Tuesday, October 27, 2020

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) ၊ေအာက္တိုလ၊ ၂၀၂၀

အသံဖိုင္မ်ားကို " သတင္းနားဆင္ရန္လင့္ " တြင္ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္နိုင္ပါသည္။ 

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ အသံဖိုင္မ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္ လင့္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။
ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္
27.10.2020
VOA
VOA
VOA
27.10.2020
BBC
BBC
BBC
27.10.2020
RFA
RFA
RFA

Wednesday, September 30, 2020

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) ၊စက္တဘၤာလ၊ ၂၀၂၀

အသံဖိုင္မ်ားကို " သတင္းနားဆင္ရန္လင့္ " တြင္ကလစ္လုပ္၍ နာဆင္နိုင္ပါသည္။ 

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ အသံဖိုင္မ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္ လင့္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။
ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္

30.09.2020
VOA
  ဗီြအိုေအဗီြအိုေအ
30.09.2020
BBC
ဘီဘီစီဘီဘီစီ
30.09.2020
RFA
အာရ္အဲဖ္ေအ အာရ္အဲဖ္ေအ

Monday, August 31, 2020

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) ၊ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၂၀

အသံဖိုင္မ်ားကို " သတင္းနားဆင္ရန္လင့္ " တြင္ကလစ္လုပ္၍ နာဆင္နိုင္ပါသည္။ 

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ အသံဖိုင္မ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္ လင့္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။
ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္

31.08.2020
VOA
ဗီြအိုေအ ဗီြအိုေအ
31.08.2020
BBC
ဘီဘီစီ ဘီဘီစီ
31.08.2020
RFA
အာရ္အဲဖ္ေအ အာရ္အဲဖ္ေအ

Friday, July 31, 2020

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) ၊ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၂၀

အသံဖိုင္မ်ားကို " သတင္းနားဆင္ရန္လင့္ " တြင္ကလစ္လုပ္၍ နာဆင္နိုင္ပါသည္။ 

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ အသံဖိုင္မ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္ လင့္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။
ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္
31.07.2020
VOA
ဗီြအိုေအ ဗီြအိုေအ
31.07.2020
BBC
ဘီဘီစီ ဘီဘီစီ
31.07.2020
RFA
အာရ္အဲဖ္ေအ အာရ္အဲဖ္ေအ

Tuesday, June 30, 2020

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) ၊ဇြန္လ၊ ၂၀၂၀

အသံဖိုင္မ်ားကို " သတင္းနားဆင္ရန္လင့္ " တြင္ကလစ္လုပ္၍ နာဆင္နိုင္ပါသည္။ 

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ အသံဖိုင္မ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္ လင့္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။
ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္
30.06.2020
VOA
ဗီြအိုေအဗီြအိုေအ
30.06.2020
BBC

ဘီဘီစီ
30.06.2020
RFA
အာရ္အဲဖ္ေအ အာရ္အဲဖ္ေအ

Sunday, May 31, 2020

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) ၊ေမလ၊ ၂၀၂၀

အသံဖိုင္မ်ားကို " သတင္းနားဆင္ရန္လင့္ " တြင္ကလစ္လုပ္၍ နာဆင္နိုင္ပါသည္။ 

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ အသံဖိုင္မ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္ လင့္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။
ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္
31.05.2020
VOA
ဗီြအိုေအ
31.05.2020
BBC
ဘီဘီစီ
31.05.2020
RFA
အာရ္အဲဖ္ေအ အာရ္အဲဖ္ေအ

Thursday, April 30, 2020

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) ၊ဧၿပီလ၊ ၂၀၂၀

အသံဖိုင္မ်ားကို " သတင္းနားဆင္ရန္လင့္ " တြင္ကလစ္လုပ္၍ နာဆင္နိုင္ပါသည္။ 

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ အသံဖိုင္မ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္ လင့္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။
ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္
30.04.2020
VOA
ဗီြအိုေအဗီြအိုေအ
30.04.2020
BBC
- ဘီဘီစီ
30.04.2020
RFA
အာရ္အဲဖ္ေအ အာရ္အဲဖ္ေအ

Tuesday, March 31, 2020

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) ၊မတ္လ၊ ၂၀၂၀

အသံဖိုင္မ်ားကို " သတင္းနားဆင္ရန္လင့္ " တြင္ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္နိုင္ပါသည္။ 

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ အသံဖိုင္မ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္ လင့္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။
ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္
31.03.2020
VOA
ဗီြအိုေအ ဗီြအိုေအ
31.03.2020
BBC
- ဘီဘီစီ
31.03.2020
RFA
အာရ္အဲဖ္ေအ အာရ္အဲဖ္ေအ

Saturday, February 29, 2020

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) ၊ေဖေဖၚဝါရီ၊ ၂၀၂၀

အသံဖိုင္မ်ားကို " သတင္းနားဆင္ရန္လင့္ " တြင္ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္နိုင္ပါသည္။ 

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ အသံဖိုင္မ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္ လင့္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။

ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္
29.02.2020
VOA
ဗီြအိုေအ ဗီြအိုေအ
29.02.2020
BBC
ဘီဘီစီ ဘီဘီစီ
29.02.2020
RFA
အာရ္အဲဲဖ္ေအ အာရ္အဲဖ္ေအ

Friday, January 31, 2020

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) ၊ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၂၀

အသံဖိုင္မ်ားကို " သတင္းနားဆင္ရန္လင့္ " တြင္ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္နိုင္ပါသည္။ 
ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ အသံဖိုင္မ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္ လင့္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။

ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္
31.01.2020
VOA
ဗီြအိုေအ ဗီြအိုေအ
31.01.2020
BBC
ဘီဘီစီ ဘီဘီစီ
31.01.2020
RFA
အာရ္အဲဖ္ေအ အာရ္အဲဖ္ေအ

Tuesday, December 31, 2019

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) ၊ဒီဇဘၤာလ၊ ၂၀၁၉

အသံဖိုင္မ်ားကို " သတင္းနားဆင္ရန္လင့္ " တြင္ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္နိုင္ပါသည္။ 
ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ အသံဖိုင္မ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္ လင့္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။

ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္
31.12.2019
VOA
ဗီြအိုေအ ဗီြအိုေအ
31.12.2019
BBC
ဘီဘီစီ ဘီဘီစီ
31.12.2019
RFA
အာရ္အဲဖ္ေအ အာရ္အဲဖ္ေအ

Saturday, November 30, 2019

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) ၊နိုဝဘၤာ၊ ၂၀၁၉

အသံဖိုင္မ်ားကို " သတင္းနားဆင္ရန္လင့္ " တြင္ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္နိုင္ပါသည္။ 

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ အသံဖိုင္မ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္ လင့္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။

ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္
30.11.2019
VOA
ဗီြအိုေအ
30.11.2019
BBC
ဘီဘီစီ ဘီဘီစီ
30.11.2019
RFA
အာရ္အဲဖ္ေအ အာရ္အဲဖ္ေအ

Thursday, October 31, 2019

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) ၊ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၉

အသံဖိုင္မ်ားကို " သတင္းနားဆင္ရန္လင့္ " တြင္ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္နိုင္ပါသည္။ 

ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္
3110.2019
VOA
ဗီြအိုေအ ဗီြအိုေအ
31.10.2019
BBC
ဘီဘီစီ ဘီဘီစီ
31.10.2019
RFA
အာရ္အဲဖ္ေအ အာရ္အဲဖ္ေအ

Monday, September 30, 2019

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) ၊ စက္တဘာၤလ၊ ၂၀၁၉

အသံဖိုင္မ်ားကို " သတင္းနားဆင္ရန္လင့္ " တြင္ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္နိုင္ပါသည္။
ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
မနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္


30.09.2019
VOA
ဗီြအိုေအ ဗီြအိုေအ
30.09.2019
BBC
ဘီဘီစီ ဘီဘီစီ
30.09.2019
RFA
အာရ္အဲဖ္ေအ အာရ္အဲဖ္ေအ

Saturday, August 31, 2019

ေန့စဥ္ ေရဒီယို သတင္း ( အသံဖိုင္ ) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၉၊

အသံဖိုင္မ်ားကို " သတင္းနားဆင္ရန္လင့္ " တြင္ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္နိုင္ပါသည္။

ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
မနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္


31.08.2019
VOA
ဗီြအိုေအ ဗီြအိုေအ
31.08.2019
BBC
ဘီဘီစီ ဘီဘီစီ
31.08.2019
RFA
အာရ္အဲဖ္ေအ အာရ္အဲဖ္ေအ

Wednesday, July 31, 2019

ေန့စဥ္သတင္း အသံဖို္င္မ်ား

ေအာက္ပါသတင္းမ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္လင့္ ေကာ္လံတြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္နိုင္ပါသည္။ ဗုဒၶဟူးေန့
ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
သတင္းနားဆင္ရန္လင့္
အခ်ိန္ (မနက္ပိုင္း/ညေနပိုင္း)
31.07.2019
VOA
မနက္ပ္ိုင္း၊
31.07.2019
BBC
မနက္ပ္ိုင္း၊ 
31.07.2019
RFA
မနက္ပ္ိုင္း၊ 
31.07.2049
VOA Rohingya
ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
သတင္းနားဆင္ရန္လင့္
အခ်ိန္ (မနက္ပိုင္း/ညေနပိုင္း)
31.07.2019
VOA
ညေနပိုင္း
31.07.2019
BBC
ညေနပိုင္း
31.07.2019
RFA
ညေနပိုင္း
31.07.2019
VOA Rohingya

ညေနပိုင္း

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */