" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "

Friday, April 16, 2021

A message from Myanmar

Trending Globally: Politics & Policy
The Watson Institute for International & Public Affairs
Brown University

Trending Globally: Politics & Policy · A Message from Myanmar

In February, a colleague at the Watson Institute forwarded the team at Trending Globally an email from a former student. The subject line read: “I write to you in desperation and with my life at risk.”

The email was sent from Yangon, the capital of Myanmar. The man who sent it was not exaggerating.

Myanmar is in the midst of violent unrest, which started when the country’s military staged a coup on February 1, 2021. Min (that's not his real name) has been part of the protests against the coup, and he’s been trying to get word out to the rest of the world about what’s happening in his country.

On this episode: a conversation with Min about life during military coup, and a message from Myanmar.

[Transcript forthcoming]

You can learn more about Watson's other podcasts here: [watson.brown.edu/news/podcasts]

Link : Here

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */