" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Tuesday, August 28, 2018

( 28.08.2018 ) လူတိုင္း အာ႐ံုစိုက္ ေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရးအခင္း။ ( ဦးေက်ာ္မင္း )


လူတိုင္းအာ႐ံုစိုက္ေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးအခင္း

႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရးအခင္းကို ဂ်င္ႏိုဆိုက္ဒ္ ေျမာက္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ ဟားဗက္တကၠသိုလ္၊ ေရးလ္ (Yale) တကၠသိုလ္၊ လန္ဒန္ကြင္းမယ္ရီ တကၠသိုလ္တို႔မွ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက အခ်ိန္ေပး ကြင္းဆင္း ေလ့လာၿပီး စာ တမ္းမ်ား ထုတ္ခဲ့ေပသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ HRW အဖြဲ႕၊ fortify rights၊ Amnesty International စသည့္ စသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ဂ်င္ႏိုဆိုက္ဒ္ ေျမာက္ေသာ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေတြ႕ရွိရသည္ဟု တင္ျပေနသည္မွာ အခ်ိန္ၾကာၿပီျဖစ္ပါသည္။
ပညာရွင္မ်ား သာသနာ့ ဥေသွ်ာင္မ်ား အ ထင္ ကရ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ဂ်င္ႏိုဆိုက္ဒ္အဆင့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ေတြ႕ ရွိရသည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။ ယခု ၂၇/၈/၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြ ေဖာ္ ထုတ္ေရး လြတ္လပ္သည့္ ေကာ္ မရွင္ (IFFM) က အစီအရင္ခံစာမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရး တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု သုတ္ သင္ရွင္းလင္းေသာျပစ္မႈ၊ (crime against humanity) စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈ (war crime) ႏွင့္ ဂ်င္ႏိုဆိုက္ဒ္ (Genocide) ျပစ္မႈမ်ား အထေျမာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာက အေရး ယူရမည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းအရာရွိ (၆)ဦးကို ျပစ္မႈတရားခံမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ ၿပထား သည္။ လာမည့္ စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔ ကုလသမဂၢမွာ တင္ျပ မည့္ အေသးစိတ္ အစီ ရင္ခံစာမွာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားဟု တင္ျပမည့္ စာရင္းလည္း ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဤအစီရင္ ခံစာ သည္ ျပင္းထန္ေသာသေဘာ ရွိသျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ လူပုဂၢိဳလ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ပညာရွင္မ်ား အေတာ္ပင္အာရံုစိုက္ စိတ္ဝင္စား ေဆြးေႏြး ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္းေန ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ညီတူမွ်တေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးတို႔ကို လိုလားသည္။ ရခိုင္ေဒသရွိ လူမ်ိဳးစုအားလံုးတို႔ႏွင့္ ရန္ဖက္မဟုတ္ဘဲ မိတ္ ဖက္ မ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံ ေနထိုင္လိုၾကသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာသည္ လူမ်ိဳးစုတစ္စုအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာ ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ေပးဆပ္စရာမ်ား ကိုလည္း ေပးဆပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ သာဓကမ်ားရွိသည္။ ျမန္ မာႏိုင္ ငံ တြင္ ပထမဦးဆံုး လက္နက္အပ္ႏွံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့သူမ်ားသည္ မူဂ်ာဟစ္လက္နက္ကိုင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔၏ အထက္ပါ သေဘာဆႏၵမ်ားကို ျမန္မာစာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ (ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္) အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရးဖူးပါသည္။ စစ္အစိုးရႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရမ်ားကိုလည္း တင္ျပခဲ့ေသာ အႀကိမ္ေပါင္း မနဲ မေနာ ပါ။ 

သမိုင္းမွန္ကို အေျချပဳျခင္း၊ ဥပေဒမွန္ကို ေလးစားျခင္း၊ ယုတၱိရွိေသာ အျမင္ျဖင့္ ျပသနာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း မ်ားျပဳမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုးတက္သာယာေရး ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပသနာေျဖရွင္းေရး အ တြက္ အၿမဲ အစိုးရႏွင့္ ပူေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္းလည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေရာ ဂါျဖစ္ၿပီးမွ ကုသျခင္းထက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ ပို၍သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔သည္ ျပည့္အင္အား ျပည္တြင္းမွာသာ ရွိသည္ကို ယံုၾကည္ပါသည္။ ျပည္ပ ပေရာဂ ပူးကပ္ လာမည္ကို ေရွာင္ရွား ကာကြယ္လိုသည္။ ျပည္ပ ေၾကးစားမ်ား အသံုးေတာ္ခံမ်ားကိုလည္း အမ်ားျပည္ သူ မ်ား က လက္မခံၾကေပ။ 

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ထားမႈ၊ စီးပြားေရး ကန္႔သတ္ထားမႈ၊ ပညာေရး က်န္မာေရး အခြင့္ အလမ္းမဲ့မႈမ်ား ဆယ္စုႏွင့္ခ်ီ၍ ခံစားေနရသျဖင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့အားနည္းေနသည္။ အေပါင္းအသင္းမဲ့ ခံစား ခ်က္ မ်ား ကို ရင္ဖြင့္ခြင့္မဲ့ ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ဖက္သက္ အျပစ္ဆိုျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ သိကၡာခ်ျခင္းမ်ား ခံရသည့္အျပင္ တစ္ မ်ိဳးသားလံုး ခိုးဝင္ဘဂၤါလီဟု စြပ္စြဲျခင္း ခံေနရသည္။ ယခင့္ယခင္က အစဥ္အလာအရ ရရွိခဲ့ေသာ မဲေပးခြင့္၊ အေရြး ခံခြင့္မ်ားလည္း ဆံုး႐ံႈးသြားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ရခိုင္မွ မူဆလင္ အ သိုင္း အ ဝိုင္းဟု ေခၚဆိုရန္ မွာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးကအစ အားလံုးက ဘဂၤါလီဟု ေခၚေဝၚ ေန ေၾကာင္း ေတြ႕ ရသည္။ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ အျပစ္တစ္စံုတစ္ရာ က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိဘဲ တရားခံဘဝ ေရာက္ ရွိေနသည္။ ငတ္ျဖတ္ေနသည္။ အားနည္းခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည္။ အာဟာရဓာတ္ ပ်က္ေနသည္။ အမ်ားစုက အလုပ္အကိုင္မဲ့ ျဖစ္ေနသည္။ သြားေရးလာေရး က်ီးလန္႔စာ စားေနရသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္ သြားလာခြင့္ လည္း ကန္႔ သတ္ ထားသည္။ 

သို႔ေသာ္ တရားကို နတ္ေစာင့္သည္၊ သစၥာစည္ေတာ္ကို ေလညႇင္းခတ္သည္ ဆိုသည့္စကားအရ ယေန႔ ကမၻာတစ္ခုလံုးက ႐ိုဟင္ဂ်ာ၏ သစၥာတရားအတြက္ ေရးသား ေဟာေျပာ ေဆာ္ၾသေနသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အ က်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္။ ဝမ္းသာစရာမဟုတ္၊ မျဖစ္သင့္တာ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဘယ္ သူ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္ကို စဥ္းစားသင့္ေပသည္။ အညႇီရွိ၍ ယင္အံု လာျခင္း မ်ားလားဟု စဥ္းစားေနရသည္။ 

လက္ရွိျပသနာ၏ ေျဖရွင္းခ်က္သည္ ျပည္တြင္းမွာသာ ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ အစိုး ရႏွင့္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း၍ ျပသနာ၏ ေျဖရွင္းခ်က္ကို ရွာလိုပါသည္။ ညီမွ်မႈ မွ်တမႈ ပြင့္လင္းမွန္ကန္မႈ ရွိလွ်င္ အားလံုးက လက္ခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခြဲျခားမႈ ဖိႏွိပ္လိုမႈ ရွိလွ်င္၊ ကိုယ္ႏွင့္မတူ ရန္သူဟု သေဘာထားလွ်င္ အေျဖမွန္ ထြက္လာမည္ မဟုတ္ပါ။ အင္အားျဖင့္ အႏိုင္ယူမည္၊ ငါတို႔ထားသလိုေနရမည္ဟု သေဘာ ထား လွ်င္ အေျခအေန ပို၍ဆိုးရြားသြားႏိုင္သည္။ ယေန႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၏ အခန္းက႑ က်ယ္ျပန္႔ျမင့္ တက္ လာသည္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ သတိထားမိပါသည္။ ၂၁ရာစု ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမ်ိဳးစု အေရး အခင္းအက်င္းမ်ားသည္ ပို၍ပို၍ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ စပ္ဆက္ လာေနေၾကာင္း လည္း ေတြ႕ရ သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရွိေသာ လူမ်ိဳးစုအားလံုုး၏ လူဦးေရ အမ်ားစုသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာ လက္ရွိ ေန ထုိုင္ လ်က္ရွိသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုလည္း ဟိုဘက္ ဒီဘက္ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွာ သမိုင္းမွတ္တမ္း အစိုးရ မွတ္ တမ္းမ်ားအရ ေနထိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာျပည္ဘက္တြင္ ေနထိုင္ သူလူမ်ိုဳးစုအားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ ငံ သားဟု ယခင္အစိုးရမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ႐ႈေထာင့္အဝဝမွ မွန္ ကန္ေ သာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟု ဆိုရေပမည္။ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အမွန္ကန္ဆံုး အေကာင္းဆံုး လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ သည္။ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသာေရး ခံယူ ခ်က္ ျပည့္ဝသူမ်ား မွန္ကန္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကုလားမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲထည့္ရန္ ေခၚ လာျခင္း လံုးဝ မဟုတ္ပါ။ 

လိုအပ္ေသာအခါ သိမ္းသြင္းခဲ့သည္၊ ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္၊ ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္၊ တိုင္းရင္းသားဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္၊ လက္တြဲ၍ ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။ မလိုလားေသာအခါ ဂရုစိုက္စရာမလို၊ ႏွိမ့္ခ်ခြဲျခား၊ ျပစ္တင္႐ႈံ႕ခ်ႏိုင္သည္ ဟူေသာ အယူအဆသည္ မရွိသင့္ေသာ အယူအဆ ျဖစ္ပါသည္။ 

႐ိုဟင္ဂ်ာျပသနာ ေျဖရွင္းရန္ ျပည္တြင္းကိုယ္စားျပဳ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ သူတို႔ အာေဘာ္ သူ႔တို႔ အသံကိုလည္း နားေထာင္ ေပးသင့္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ဦးကို ျမန္ မာအစိုးရမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပသနာ ေျဖရွင္းရန္ ခ်ဥ္းကပ္ေနေၾကာင္း သိရ၍ ဝမ္းနည္းပါသည္။ ခ်ဥ္းကပ္မႈ မွား ယြင္းေနသည္ဟု ေျပာခ်င္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသရွိ ဆရာေမြး တပည့္ေမြး စီးပြားရွာေပးေသာ သတင္းေပး မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပသနာ ေျဖရွင္းမည္ဟု ယူဆျခင္းသည္ အဏာရွင္ေခတ္က အယူအဆ ျဖစ္ ပါသည္။ 

ကုလသမဂၢ လြတ္လပ္ေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး ေကာ္မရွင္ (IFFM) အစီရင္ခံစာသည္ အေျခခံမွ်သာ ျဖစ္သည္။ အဆင့္ဆင့္ သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤခရီး မနီးပါဟု ေျပာရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းရန္ အေျခအေန ရွိပါသည္။ 

မီဒီယာမ်ား၏ ဆဲဆိုျခင္း၊ သိကၡာခ်ျခင္း၊ မေတာ္မတရား စြပ္စြဲ အျပစ္တင္ျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔သင့္ေပသည္။ မီဒီယာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ တစ္ဖက္သက္ ဂိုးရွဴးျခင္းမ်ား ရပ္တန္႔သင့္ေပသည္။ ဒီမိုကေရစီ လြတ္ လပ္ ခြင့္ကို တစ္ဖက္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအား ေစာ္ကားရန္ အသံုးမျပဳသင့္ေပ။ သြားေကာင္း၍ မ်ိဳးစပါးဝါးသည္ ဟူေသာ ပံုစံမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူမ်ိဳးေရး ျပသနာေပၚေပါက္တိုင္း ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္စု သြား ေရာက္ ႏိႈးေဆာ္စည္းရံုးလ်က္ရွိသည္ကို ဟန္႔တားသင့္ေပသည္။ လူမ်ိဳးေရး ပ႗ိပကၡကို ႏိႈးေဆာ္ေသာ စာအုပ္၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ အစိုးရတာဝန္ခံမ်ား ဦးေဆာင္၍ ထုတ္ေဝျခင္းမ်ား မျပဳသင့္ပါ။ သူမ်ားဒုကၡ ေရာက္ရန္ ႀကံစဥ္လွ်င္ မိမိသာ တန္ျပန္ ဒုကၡဂယက္ထဲ ဝင္သြားႏိုင္သည္။ သူမ်ား အိုးစြန္႔အိမ္စြန္႔ ဘဝပ်က္ ဒုကၡ ရာက္ေန သည္ အတြက္ ဝမ္းသာျခင္း မျဖစ္သင့္ပါ။ အလွဴေငြ ထိုင္စားရန္ ထြက္ေျပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု တလြဲ သံုး သပ္ျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ တစ္ဖက္တြင္ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံ စာေၾကာင့္ အစိုး ရအက်ပ္အတည္းေတြ႕ၿပီဟုလည္း မထင္ျမင္သင့္ပါ။ အစုိးရဟူသည္ ခြန္အားရွိသည္၊ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ရွိ သည္၊ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ျပသနာမွန္သမွ် ေနာက္ဆံုး အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းရမည္ကို သတိျပဳ သင့္ သည္။ 

ဘဂၤါလီသည္ အရုပ္ဆိုးသည္၊ ရြံစရာေကာင္းသည္၊ ရခိုင္ကို က်ဴးေက်ာ္ ေစာ္ကားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အတူတူ မေနႏိုင္၊ သီးျခားေနရမည္၊ ရခိုင္သယံဇာတ လယ္ေျမမ်ား ရခိုင္အတြက္သာ ျဖစ္ရမည္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးကို အေျခခံေသာ ျပည္နယ္ ျဖစ္ရမည္၊ ဘဂၤါလီေၾကာင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား လံုၿခံဳမႈမရွိ၊ စသည့္ စသည့္ အယူအဆမ်ား ေျပာဆိုမႈမ်ား ဆက္လက္၍ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္း ခံယူျခင္း မျပဳသင့္ဟု ယူဆပါသည္။ လူမ်ိဳးစု ႏွစ္စုကို အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ရန္ ေျပာဆိုေနေသာ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ ၾကည္ ေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ တစ္ဆင့္မေအာင္ျမင္ႏိုင္၊ အာဏာစက္ျဖင့္၊ ေခါင္းေဆာင္ေရး အရွိန္အဝါျဖင့္၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေစျခင္းအားျဖင့္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ မွန္လွ်င္ ဖီဆန္ မည့္သူ မည္သူမွရွိမည္ဟု မထင္ပါ။

ဘဂၤါလီေတြက ေျမသိမ္းနယ္သိမ္း တိုက္ပြဲဝင္ေနသည္ဟု ဗ်ဴးေနေၾကာင္းမ်ား ေတြ႕ရသည္။ တုတ္၊ ဓားကိုင္ ဖိနပ္ပါ မစီးေသာ အၾကမ္းဖက္သမား ဆိုသူမ်ားက ဘယ္နယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းယူႏုိင္မည္နည္း။ ထုိသူမ်ား သည္ ေဒသတစ္ခုလံုးအတြက္ အႏၱရာယ္မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ရမည္နည္း။ ေခတ္မွီလက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ ပုန္ ကန္ေနသူမ်ားပင္ ခရီးမေပါက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ မဆီမေလ်ာ္ အျပစ္ဖို႔ျခင္းမ်ိဳး မျပဳသင့္ပါ။ အမ်ိဳးသား ရွင္သန္ေရးအတြက္ ဟစ္တလာကဲ့သို႔ သတ္ျဖတ္ရမည္၊ အစၥေရးကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးျခားမ်ားကို ေဒသမွ ႏွင္ထုတ္၍ ရခိုင္ႏိုင္ငံထူေထာင္မည္ဟု ေကြ်းေၾကာ္ခဲ့သူမ်ားကိုမူ အႏၱရာယ္ဟု သံုးသပ္ျခင္းမ်ား မေတြ႕ရပါ။ 

႐ိုဟင္ဂ်ာ ရခိုင္ လူမ်ိုဳးေရးျပသနာသည္ ရာစုႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိေနသည္။ ၁၈ရာစုကတည္းက အ႐ိုးစြဲေနေသာ ျပသ နာျဖစ္ သည္။ ခ်က္ခ်င္း အခ်ိန္တိုအတြင္း မေျဖရွင္းႏုိင္ဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ ေခါင္းေရွာင္ျခင္းသာ ျဖစ္ သည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ဆိုလွ်င္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရမည္။ အခ်ိန္မဆြဲသင့္ပါ။ ဖဆပလ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ေခတ္ ကာလမ်ားမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မွန္ကန္မွ်တမႈ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီး မား မႈမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရး ျပသနာ မရွိခဲ့ေပ။ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ယေန႔ ေျမႇာက္ပင့္မႈ ဘက္လိုက္မႈ ရန္စ မ်ား ဖန္ တီးေပးမႈ ရွိေန၍ ယေန႔လူမ်ိဳးေရး ျပသနာမ်ား ေပၚထြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရသာ မွန္ကန္ လွ်င္ တ ရား ဥပေဒကို တိက်စြာ ကိုင္တြယ္လွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မည့္သူ လူမ်ိဳးေရး ျပသနာ ဖန္ တီး မည့္သူ ရွိမည္မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ႐ိုးသားစြာ ေျပာဆိုလိုပါသည္။ အစိုးရက ေဒသခံ တိုင္း ရင္း သားမ်ားႏွင့္ ခိုးဝင္လာသူမ်ားဟု ခြဲျခားသံုးႏႈန္းေျပာဆိုလွ်င္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မည္သို႔ ျဖစ္ႏိုင္မည္နည္း။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ လူမ်ိဳးေရး ပ႗ိပကၡ၏ မၿပီးေသးခဲ့ေသာ အခင္းအက်င္းမ်ားကို ယခုဆက္လက္ ခင္းက်င္းျခင္းဟု သံုးႏႈန္းလွ်င္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ မည္သို႔ ရရွိမည္နည္း။ 

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းကို သမိုင္းအေထာက္အထားမၾကည့္ဘဲ၊ ယခင္ဥပေဒမ်ားအရ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ၿပီးသည္ကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ၊ ဘာသာကို အေျခခံ၍ စဥ္းစားျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ အခင္းအက်င္း မဟုတ္ပါ။ ရခိုင္ ၿပည္နယ္မွာ ဗုဒၶဘာသာ ဘဂၤါလီမ်ား တိုင္းရင္းသားဟု သတ္မွတ္ႏိုင္လွ်င္ အစိုးရအေခၚ ဘဂၤါလီ အစ ၥလာမ္ မ်ားကို ႏိုင္ငံသားအဆင့္ပင္ မေပးႏိုင္ပါလား။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းကို ဥပေဒအရ သတ္မွတ္သင့္သည္ တိုင္း ရင္း သာ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသား သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ ကိစၥ မ ဟုတ္၊ ထိုေကာ္မတီပါ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဘဂၤါလီ ကုလားမ်ားကို တတိယႏိုင္ငံ ပို႔ရန္ နားရြက္ ပိတ္၊ ဖင္ ပိတ္ ေအာ္ေနသည္ မဟုတ္လား။ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္၏ VOA သန္းလြင္ထြန္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး မွာ အစိုးရက ဌာနေပါင္းစံုျဖင့္ သံုးလတိတိ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ ခိုးဝင္ေနထိုင္သူ မရွိသေလာက္ဟု ေျပာ ဆိုခဲ့ ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားလည္း ရွိေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္၏ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပး ပို႔ခဲ့ ေသာ သဝန္လႊာတြင္ ရခိုင္သားမ်ားက ဘဂၤါလီမ်ား၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းသြင္းပိုင္ဆိုင္လို၍ လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ မတည္ ၿငိမ္ျခင္း ၏ အေၾကာင္းခံတရား တစ္ရပ္အျဖစ္ ကိုးကား၍ သံုးသပ္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

https://www.facebook.com/ukyaw.min.507/posts/706509633030333?__xts__[0]=68.ARDE1wprIb1XG7XZET2Z8ERpCzbqs1maUMVeBx5ubfP0c
UUrAvfHg0o_GhHhMeRVlBf2oPkQe-WtHGQN2wmU8Sgp4sNm53E5b9n867v3EW2iPgX7sNDzheMo_I500Jm7MY7S-D8&__tn__=-R

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */