" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Tuesday, May 18, 2021

႐ိုဟငၢ္ာဒုကၡသၫ္ေတြအတြက္ ေဒၚလာသႏ္း ၃၄၀ အကူ အညီကတိကဝတ္ ရရွိ

VOA
ၿဗီအိုေအ (်မႏၼာပုိင္း)
18 ေမ၊ 2021
ဘဂလၤားေဒ့ရြ္ႏိုင္ငံ Cox's Bazar ေဒသရြိ ရိုဟငၢ္ာဒုကၡသၫၥခႏ္းက ရိုဟငၢ္ာဒုကၡသၫၼ္ား။ (ဧၿပီ ၆၊ ၂၀၂၁)

ရခိုင္်ပၫၷေယၠန ဘဂလၤားေဒ့ရြ္ႏိုင္ငံဘက္ ၾထက္ေ်ပးခိုလႈံေနၾကတဲ့ ႐ိုဟငၢ္ာ ဒုကၡသၫ္ေၾတကို ႏိုင္ငံတကာက အကူအညီေၾတ ေပးၾကဖို႔ ဒုကၡသၫၼ္ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢမဟာမင္းႀကီး Filippo Grandi က တနလၤာေန႔မြာ ပႏ္ၾကားလိုကၸါတယ္။ လေတၱလာအား်ဖင့္ ၂၀၂၁ ခုႏြစ္အစီအစၪ္ေၾတအၾတက္ ေဒၚလာသႏ္း ၃၄၀ အကူအညီ ကတိက၀တ္ရရြိထားၿပီး်ဖစၲယႅိဳ႕လၫ္း ေ်ပာပါတယ္။

“ေဒၚလာ ၉၄၃ သႏ္း အလြဴေျငရဖို႔ က္ေနာၱိဳ႕ဘကၠ ေမတၱာရပၡံထားတာပါ။ ဒီလို အလြဴေၾတ ထည့္၀ငၹိဳ႕ လိုအပၸါတယ္။ ဒုကၡသေၫ္အရး ေဆာျင္ရက္ ေန တဲ့လၾကၱဲဘက္ အျဖဲ႔ ၁၄၃ ျဖဲ႔က ေတာင္းခံထားပါတယ္။ ၾကည့ႅိဳက္ရငၸမာဏ မ္ားတယႅိဳ႕ ထေင္ရပမယ့္ ဒုကၡသေၫၱယာက္အၾတက္ တရကၠိဳ ႏြစ္ေဒၚလာပဲ သုံးတာပါ။ ဒါက ေမ်ပာေပလာကၱဲ့ ပမာဏပါ။" လို႔ Filippo Grandi ေက်ပာဆိုၾသားတာပါ။
ဒုကၡသၫၼ္ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢမဟာမင္းႀကီး Filippo Grandi။ (ဒီဇငၻာ ၁၇၊ ၂၀၁၉)

ဘယႅိဳပဲ အခက္အခဲေၾတ ရြိရြိ ်မႏၼာႏိုင္ငံေအရး ေအ်ဖရြာႏိုငၹိဳ႕ကို အာ႐ုံစိုက္ရလိမ့ၼယၦိဳၿပီးေတာ့လၫ္း ေ်ပာဆို ပါတယ္။

႐ိုဟငၢ္ာေၾတရဲ႕ အက္ပ္အတၫ္းဟာ ပစၸယၼထားသင့ၱဲ့ေအၾကာင္းနဲ႔ အရင္းအ်မစ္ အကႏ္႔အသတ္ ်ပည့္်ပည့္၀ မသုံးႏိုငၲာ၊ ဘဂလၤားေဒ့ရြ္ ႏိုင္ငံအၾတင္း လက္ေၾတ႕မက္တဲ့ စံသတၼြတၡ္က္ေၾတနဲ႔ ပကတိေအ်ခေအနအထား ေေၾတၾကာင့္ ဆိုၿပီး အလြဴရြင္ေၾတဘကၠ သဒၵါစိတ္ေလ္ာ့ ၾသားတာမ္ဳိး မ်ဖစ္သင့ၸါဘူးဆိုၿပီး ဒုကၡသၫ္ ကူညီေရး အစိုးရလက္ေအာကၡံ မဟုတၱဲ႔အျဖဲ႔ေၾတကလၫ္း ေ်ပာဆိုေပနါတယ္။

ဘဂလၤားေဒ့ရြ္ႏိုင္ငံက ဒုကၡသၫၥခႏ္းေၾတမြာ ႐ိုဟငၢ္ာ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ေလာက္ ခိုလႈံေနတာ အခုဆို ၄ ႏြစၷီးပါး ေလာက္ ရြိေနၿပီ်ဖစၸါတယ္။ အခုအခါ ်မႏၼာႏိုင္ငံမြာ စစၲပၠအာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံၾတင္း ေအ်ခေအေနၾတ ဆိုး လာေနတာေၾကာင့္ နယၥပ္ေက္ာ္်ဖတ္ၿပီး ်မႏၼာႏိုင္ငံထဲေကန ၾထက္ေ်ပးၾကသူေၾတ မ္ားလာေနတာတဲ့အၾတက္ ဘဂလၤားေဒ့ရြ္ေရာက္ ႐ိုဟငၢ္ာေၾတ ေအရး ဂ႐ုမစိုကၻဲ ်ဖျစ္သားမယ့္ေအနအထား ႀကဳံေနရတယႅိဳ႕လၫ္း မစၥတာ Grandi ေက်ပာပါတယ္။

်မႏၼာႏိုင္ငံဘေကၠတာ့ ႐ိုဟငၢ္ာဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈႏ္းကို တရားဝငႅကၡံမထားေပမဲ့ ဒုကၡသၫ္ေၾတကို စိစစ္ၿပီး ်ပႏႅ ကၡံ မြာ ်ဖစ္ေၾကာင္း ေ်ပာထားတာပါ။ ဘဂလၤားေဒ့ရြၠ ႐ိုဟငၢ္ာဒုကၡသၫ္ စခႏ္းေၾတနဲ႔ ဘဂလၤားေဒ့ရြ္ ေဒသခံ အသိုင္းဝိုင္း ၂ ခုစလုံးအၾတက္ လူသားခ္င္းစာနာမႈ ေအထာက္အကူေၾတ ေပးႏိုင္ေအာင္ ေအမရိကႏ္ေဒၚလာ ၉၄၃ သႏ္း ရႏၸဳံေျငခ္ထားေပးဖို႔ UNHCR ဒုကၡသၫၼ္ား ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢမဟာမင္းႀကီးရံုးက အဂၤါေန႔မြာ ေတာင္းခံတာ်ဖစၸါတယ္။
Link : Here

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */