" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Monday, January 27, 2020

ရခိုင္မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား တာဝန္ယူေစ ၿခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္တြင္းရွိ ဥေရာပသမဂၢ သေဘာထား ထုတ္ျပန္

ျမန္မာတိုင္းမ္အပတ္စဥ္
27 JAN 2020

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူေစျခင္းႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ျပည္တြင္းရွိ ဥေရာပသမဂၢက ယေန႔ဇန္နဝါရီ၂၇ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီး ၊ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သံ ႐ုံးအႀကီးအကဲမ်ားက အဆိုပါသေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပဋိပကၡမ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားအား ကိုင္ တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံ ေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ ကူညီရန္ ဥေရာပသမဂၢက အသင့္ရွိေန ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးေတာ္က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာအမိန္႔၌ ၎၏ ပဏာမဆုံး ၿဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယာယီအစီအမံမ်ား ညႊန္ၾကားခဲ့ ေၾကာင္း၊ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ တရားမၽွတမႈကို ေရွးရႈ၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးေတာ္က ခ် မွတ္ေသာအမိန္႔ကို အျပည့္အဝလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ပါမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ထားေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢက ဆိုသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ျပင္းထန္မႈႏွင့္ အတိုင္းအတာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႀကီးမားစြာခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အင္အားအလြန္အကၽြံသုံးစြဲမႈတို႔ကို ဝန္ခံအသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ အေရးပါသည့္ ဤကနဦးေျခလွမ္းတို႔ကို ဥေရာပသမဂၢက ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ အတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူ ၿခင္းသည္ အေရးပါေၾကာင္းကို ဥေရာပသမဂၢက တစိုက္မတ္မတ္ အေလးေပးေထာက္ျပခဲ့သည္ဟုထုတ္ျပန္ ခ်က္က ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာလုံျခဳံေရး စစ္ ဆင္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ ႀကီးမားေသာ လူ႔အခြင့္အ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အင္အားအလြန္အကၽြံသုံးစြဲမႈတို႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးသတ္ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ က ယင္းသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မွတစ္ဆင့္ ေျပာ သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ နိုင္ငံသားတိုင္း၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေပးေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဆီသို႔ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းမွတစ္ဆင့္ လွမ္းခ်ီရာတြင္ ပိုမိုအေျခအေနတိုး တက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဤအခြင့္အလမ္းမ်ားကို အသုံးခ်လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ထုတ္ ၿပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ထိခိုက္နစ္နာသူအားလုံးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ စာနာဝမ္းနည္း ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ကို ဥေရာပသမဂၢက ႀကိဳဆိုၿပီး သေဘာထားထပ္တူပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအခ်ိန္ တြင္မူ ခိုင္မာထိေရာက္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲလက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လို အပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္တိုင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ယခုအခါ တြင္ လုံေလာက္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟုလည္း ဥေရာပသမဂၢက ဆိုသည္။

ဤႀကီးမားေသာ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို တရားမၽွတစြာ စီရင္နိုင္ရန္ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရေသာ လက္ေတြ႕အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက လုပ္ ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚမႈမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေျပာသည္။လင့္၊https://myanmar.mmtimes.com/news/134428.html

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */