" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Wednesday, January 8, 2020

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကာလရွည္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕ (IRC) ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္း

ELEVEN
8 JANUARY 2020 
စည္သူေအာင္

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကာလရွည္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕ (IRC) ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္တြင္သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ငါးႏွစ္ေက်ာ္မၽွ ေျမပုံႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၂ ရြာတြင္ လူဦးေရ ၅၆၀၀၀ ေက်ာ္အား စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အကူအညီမ်ားေပးခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အကူအ ညီေပးေရးအဖြဲ႕ (IRC) ၏ တက္လမ္းစီမံခ်က္ကို ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းထားရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ခရီးသြားလာခြင့္မ်ား တစ္ႏွစ္ခန႔္ မရရွိဘဲ စီမံကိန္းကို မူလသတ္မွတ္ထားသည္ထက္ တစ္ႏွစ္ေစာ၍ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း ရပ္ ဆိုင္း လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံေက်းရြာလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းနိုင္မႈ အေျခအေန ပိုမိုေလ်ာ့ က်သြားၿပီး လက္ရွိပဋိပကၡအတြင္း ၎တို႔၏ ျပန္လည္ထူေထာင္နိုင္မႈကိုလည္း ေႏွးေကြးသြားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း IRC က ထုတ္ၿပန္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း IRC ၏ လုပ္ငန္းမ်ား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ရပ္ဆိုင္းထားရျခင္းႏွင့္ တက္လမ္းစီမံခ်က္ ပိတ္သိမ္းရျခင္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာတြင္ IRC မွ ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ ခရီးသြားလာခြင့္ ေလၽွာက္ထားစဥ္ စာရြက္စာတမ္းအပိုင္းတြင္ မရည္ရြယ္ဘဲ ရိုးသားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မွားယြင္းမႈတစ္ခုေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိ ရသည္။ IRC မွ ျပည္နယ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ မိမိမွားယြင္းမႈကို တင္ျပဝန္ခံခဲ့ၿပီး ေနာက္ေနာင္ မျဖစ္ ပြားရေအာင္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ျပင္ဆင္မႈမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း IRC ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ ၿပထားသည္။ စီမံခ်က္ရပ္ဆိုင္းမႈေၾကာင့္ ေျမပုံႏွင့္ မင္းျပားမွ ဝန္ထမ္းအားလုံးနီးပါး ၆၀ ဦးထပ္မနည္း အလုပ္ အကိုင္ဆုံးရႈံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တက္လမ္းစီမံခ်က္ကို LIFT (Livelihoods and Food Security Fund) က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၆ သန္း ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ LIFT အလႉရွင္မ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြခန႔္ခြဲေရး႐ုံးအဖြဲ႕တို႔သည္ IRC ၏ လုပ္ငန္း မ်ား ျပန္လည္ စတင္နိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ စာျဖင့္ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ရပ္ဆိုင္းထားရေသာ ၁၂ လၾကာ ကာလအတြင္း IRC အား ရန္ပုံေငြ ဆက္လက္ေထာက္ ပံ့ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ လုပ္ငန္းမလုပ္ေဆာင္နိုင္ေသးသည့္အတြက္ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ရန္ မျဖစ္နိုင္ ေတာ့ေၾကာင္း LIFT အလႉရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ IRC ႐ုံး ဌာေနညႊန္ၾကားေရးမႉး အလန္ေမာ့စေလက “ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဝန္ထမ္းေတြက ေက်းရြာ လူ ထုအက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အလြန္ပဲ ဆႏၵျပင္းျပၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔အား လုံးက စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္တဲ့နယ္ေျမရဲ့ ေက်းရြာလူထုအတြင္းက လာၾကတဲ့သူေတြမို႔လိုပါ။ သူတို႔ေတြ အ လုပ္ျပန္လုပ္ခြင့္ရဖို႔ကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေမၽွာ္လင့္တာပါ” ဟု ဆိုသည္။

တက္လမ္းစီမံခ်က္အတြင္း IRC လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕မွာ ေရငန္တားတာတမံ အရွည္ ၃၁ မိုင္ခန႔္ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ျခင္း၊ ေရတံခါး ၂၄ ခု တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ဆားငန္ေရဒဏ္ခံ စပါးမ်ိဳးေစ့ႏွင့္ နည္းပညာကို လယ္သမား ၁၆၅၉၈ ဦးအား ျဖန႔္ေဝေပးခဲ့ျခင္း၊ ေက်းရြာေပါင္း ၉၇ ရြာတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ၂၅၉၃ ဦးအား ေငြေၾကးစီမံခန႔္ခြဲမႈသင္တန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ က်ပ္ ၁၀၄၅ ဒသမ ၅၁၈ သန္းခန႔္အား အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံခဲ့ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

စီမံခ်က္ေဒသမွ ေက်းရြာလူထုမ်ား၊ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန အပါအဝင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက တက္လမ္းစီ မံခ်က္အား မ်ားစြာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ေၾကာင္း IRC က ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လူမႈက႐ုဏာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လိုအပ္ၿပီး IRC ၏ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္နိုင္မႈ ျမင့္မားသည့္ နိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္သည္။

လင့္၊https://news-eleven.com/article/153143

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */