" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "

Sunday, January 9, 2022

တြြက္ခ်က္နည္းေပါင္းစံု

 ေနရာတိုင္းမွာ အသုံးဝင္တဲ့ တြက္ခ်က္နည္း ေပါင္းခ်ဳပ္ကို မၽွေဝေပးလိုက္ပါတယ္ 😍
လိုအပ္တဲ့အခါ ျပန္ၾကည့္လို႔ရေအာင္ Save ထားလိုက္ပါ မိတ္ေဆြ 🥰

 

၁၂ လက္မ = 1 ေပ      ၃ ေပ = 1 ကိုက္
22 ကိုက္ = 1 သံႀကိဳး
10 သံႀကိဳး = 1 ဖာလုံ
8ဖာလုံ =1 မိုင္

---------------------------------
16 ေအာင္စ = 1 ေပါင္
14 ေပါင္ = 1 စတုန္
2 စတုန္ = 1ကြာတ
4 ကြာတ = 1 ဟန္ဒရိတ္
20 ဟန္ဒရိတ္= 1 တန္

-------------------------------
2 ေရြးကေလး = 1 ေရြးႀကီး
4 ေရြးႀကီး = 1 ပဲ
2 ပဲ = 1 မူး
2 မူး = 1 မတ္
2 မတ္ = 1 ငါးမူး
2 ငါးမူး = 1 က်ပ္
16 ပဲ = 1 က်ပ္သား

------------------------------------
၃၆ ပရမာဏုျမဴ = ၁ အဏုျမဴ
၃၆ အဏုျမဴ = ၁ လိကၡာျမဴ
၇ လိကၡာျမဴ = ၁ သန္းဦးေခါင္း
၇ သန္းဦးေခါင္း = ၁ မုန္ညင္းလုံး
၃ မုန္ညင္းလုံး = ၁ ႏွမ္းလုံး
၄ ႏွမ္းလုံး = ၁ ဆန္လုံး
၄ ဆန္လုံး = ၁ ခ်င္းေရြး
၈ ခ်င္ေရြး = ၁ ပဲ
၅ ပဲ = ၁ မတ္
၂ မတ္ = ၁ ငါးမူး
၂ ငါးမူး = ၁ က်ပ္
၅ က်ပ္ = ၁ ပို
၂၀ ပို = ၁ ပိသာ
၃ လက္ဘက္ရည္ဇြန္း = ၁ စားပြဲဇြန္း
၂ စားပြဲဇြန္း = ၁ အရည္ေအာင္စ
၂လျမဴ = ၁ လျမက္
၂လျမတ္ = ၁ လမယ္
၂လမယ္ = ၁စလယ္
၂စလယ္ = ၁ခြက္(၄ဘူး)
၂ခြက္ = ၁ျပည္(၈ဘူး)
၄ျပည္ = ၁စိတ္
၂စိတ္ = ၁ခြဲ
၂ခြဲ = ၁တင္း
၁တင္းခြဲ = ၁အိပ္
စပါး ၂၅တင္း = လွည္းတစ္စီးတိုက္
ဆန္တစ္အိပ္ = ၁၀၈ ေပါင္
ျမန္မာအတိုင္းအတာအေခၚမ်ား -
၁၀ ဆံခ်ည္ = ၁ ႏွမ္း
၆ ႏွမ္း = ၁ မုေယာ
၄ မုေယာ = ၁ လက္သစ္
၈ လက္သစ္ = ၁ မိုက္
၃ မိုက္ = ၁ ေတာင္
၄ ေတာင္ = ၁ လံ
၇ ေတာင္ = ၁ တာ
၂၀ တာ = ၁ ဥသာဘ
၂၀ ဥသာဘ = ၁ ေကာသ
၄ ေကာသ = ၁ ဂါဝုဒ္
၄ ဂါဝုဒ္ = ၁ ယူဇနာ
၁ ယူဇနာ = ၁၂ မိုင္ ၆ ဖာလုံ ၄ သံႀကိဳး
၁ ေတာင္ =၁ ေပခြဲ
၁ လံ = ၆ ေပ
၁ မိုက္ = ၆ လက္မ
၁ ထြာ = ၉ လက္မ
°F = 1.8 °C+32 (°F to °C)
K =°C +273 (K to °C )
#Processor_or_Virtual_Storage
1 Bit = Binary Digit
8 Bits = 1 Byte
1024(😎 Bytes = 1 Kilobyte (KB)
1024(KB) Kilobytes = 1(MB) Megabyte
1024(MB) Megabytes = 1(GB) Gigabyte
1024(GB) Gigabytes = 1(TB) Terabyte
#Disk_Storage
1 Bit = Binary Digit
8 Bits = 1 Byte
1000 (B)Bytes = 1(KB) Kilobyte
1000(KB) Kilobytes = 1 (MB)Megabyte
1000(MB) Megabytes = 1(GB) Gigabyte
1000 (GB)Gigabytes = 1(TB) Terabyte
1000 millisecond = 1 second
1000000 microsecond = 1second
1000000000 nanosecond = 1second
1 kilohertz = 1000 hertz
1megahertz = 1000 kilohertz
1 gigahertz = 1000 megahertz
A1 594 x 841 mm 23.4 x 33.1 in
A2 420 x 594 mm 16.5 x 23.4 in
A3 297 x 420 mm 11.7 x 16.5 in
A4 210 x 297 mm 8.3 x 11.7 in
A5 148 x 210 mm 5.8 x 8.3 in
A6 105 x 148 mm 4.1 x 5.8 in
A7 74 x 105 mm 2.9 x 4.1 in
A8 52 x 74 mm 2.0 x 2.9 in
A9 37 x 52 mm 1.5 x 2.0 in
A10 26 x 37 mm 1.0 x 1.5 in
Letter 216 x 279 mm 8.5 x 11.0 in 1:1.2941
Legal 216 x 356 mm 8.5 x 14.0 in 1:1.6471
#Units_of_Length
1 centimetre (cm)= 10 millimetres(mm)
1 metre(m) = 100 centimetres(cm)
1kilometre(km)= 1000 metres(m)
1Inch = 2.54 centimeter
1 m = 3.28 ft
1mile = 1.6090 Km
1 gram (g) = 1,000 milligrams(mg)
1 kilogram (kg) = 1,000 grams (g)
1 Liter (L) = 1000 grams(g)
1 Liter (L) = 1000 milliliter(ml)
1 Liter (L)=1.057 quarts(qt)
1 milliliter(ml) = 1 cubic centimeter (cc)
1 gram(g) = 1 cubic centimeter (cc)
1 pound (lb)= 453.59 grams(g)
2.21 pounds = 1 kilograms
၁ တန္ = ၂၂၄၀ ေပါင္
၁ ပိသာ = ၃.၆ ေပါင္
ဘိလပ္ေျမ၁ အိတ္ = ၁၁၂ ေပါင္
1Gallon = 2 Viss ( ပိသာ )
1 gallon = 4 quarts
သစ္ ၁ တန္ = ၅၀ ကုဗေပ
၁ ဟန္ဒရိတ္ = ၁၁၂ ေပါင္
၂၀ ဟန္ဒရိတ္( CWT ) = ၁ တန္
၁ တန္ = ၂၂၄၀ ေပါင္
၁ ပိသာ = ၃.၆ ေပါင္
၁ ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန္းေပ
၁ ဧက = 0.404686 Hectares
ဘိလပ္ေျမ၁ အိတ္ = ၁၁၂ ေပါင္ ( ၁ ဟန္ဒရိတ္ ၊ 1 CWT)
1 Gross= 12 Dozen
Liquid 1 m3 = 218.67 Gallons
1Drum = 50 Gallons
1ft3 = 6.24 Gallons
1 Gallons = 2 viss ( ပိသာ )
1 CWT = 31.11 viss
1 lb = 0.278 viss
Water 1 Gallon = 8.34 lbs
Glue 1 Gallon = 10 .70 lbs
1 Inch = 2.54 centimeter
1cm = 0. 3937 inch
1 ft = 0.3048 meter
1m = 3.28 ft
1m2 = 10.80 ft2
1 yard ( ကိုက္ ) =0.9144 m
1m = 1.0940 yards
1 mile = 1. 6090 km
1 km = 0. 6214 mile
1 Gallon =4. 54 liters
1 liter = 0.22 Gallon
1 ounces = 28.53 grams
1 grams = 0.0352 ounce
1 kg = 2.2 lb
1lb = 0.4536 kg
၁ က်ပ္သား = ၁၆ . ၃၂၉၃ ဂရမ္
#San_And_Stone
၁က်င္း=၁၀၀ ကုဗေပ
အလ်ား×အနံ×အျမင့္ ေျမႇာက္ကာ က်င္းဖြဲ႕တြက္သည္။
#Wood_
1ton = 50 cft
အသား ၅၀ ကုဗေပက္ို တစ္တန္ဟုတြက္သည္။
လက္သမားတြက္ သစ္တစ္တန္
ထု ၂၀ လက္မ× ျဗက္ ၂၀ လက္မ× အရွည္ ၁၈ ေပ
( သို႔ )
၄၀၀ လက္မ× အရွည္ ၁၈ ေပ
ကိုတစ္တန္ဟုတြက္သည္
( က်သင့္ေငြ = ထု×ျဗက္×အရွည္×1တန္တန္ဖိုး×အေခ်ာင္းေရ÷ 7200)
ဥပမာ 1တန္ 720000 ျဖင့္ 4"2" အရွည္ 9 ေပအေခ်ာင္း 50 တန္ဖိုးရွာရန္
က်သင့္ေငြ= 4×2×9×720000×50÷7200က်ပ္
=360000က်ပ္
၁ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန္းေပ
၁ဧကရွိေသာ စတုရန္းပုံအနားတစ္ဖက္=
၂၀၈.၇၁ေပ ( ၂၀၉ )
၁ဧကရွိေသာ စတုရန္းပုံ ပတ္လည္အနား = ၈၃၄.၈၄
ေပ ( ၈၄၆ )
ေျမဧကဖြဲ႕နည္း တြက္နည္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဴးပင္ တြက္နည္း
======================
တစ္ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန္းေပ
ေလးနားညီ စတုရန္း = လ်ား ၂၀၈.၇၁ ေပ× နံ ၂၀၈.၇၁ ေပ
ႏွစ္နားညီ စတုဂံ = လ်ား×နံ÷ 43560
ႏွစ္နားညီၾတာဗီဇီယံ= ၿပိဴင္နား ႏွစ္ခုေပါင္း ÷ ၂ ×နံ÷
43560
ႀတိဂံ = ၀.၅×အေျခ×အျမင့္÷ 43560
ႀတိဂံ =1/2 အေျခ×အျမင့္ ÷ 43560
ေထာင့္မွန္ႀတိဂံ - အေျခ×အျမင့္ = ရလာဒ္÷၂÷43560
စက္ဝိုင္း - အခ်င္းဝက္×အခ်င္းဝက္×3.1416÷43560
စက္ဝိုင္း - အခ်င္း× အခ်င္း×.၇၈၅၄
၀.၇၈၅၄ သည္ပိုင္ကိန္း ၃.၁၄၁၆ကို ( အနားေလးဖက္ ) ၄ ႏွင့္စားၿပီး စတုရန္းကြက္ေဖၚသည္။
အနား၅မ်က္ႏွာ ၆မ်က္ႏွာႏွင့္အနားမ်ားစြာ =စတုဂံ
စတုရန္း
ႀတိဂံစသည္ အကြက္စိပ္ ၿပီးတြက္
ရလာဒ္အားလုံးကိုေပါင္း၍ ၄၃၅၆၀ ျဖင့္စား။
#ၿခံေျမကြက္အက်ယ္အ၀န္းအရ_စိုက္ပင္_တြက္နည္း
( ေဒါက္တာခ်စ္ စိုက္ပ်ိဴးေရး စာအုပ္မွ......)
(A)လ်ား×နံ ရွိ စိုက္ပင္ အေရအတြက္ကို ေျမႇာက္။
(😎 ၿခံကြက္၏ လ်ား× နံ ေျမာက္ကိန္း ÷ ပင္ျခား ကြာေဝး ေျမႇာက္ကိန္း
ေျမကြက္ လ်ား ၃၀၀× နံ၂၀၀ = ၆၀၀၀၀ စတူရန္းေပ
သစ္ပင္ ၁၂ေပျခားစိုက္လၽွင္ ၁၂× ၁၂= ၁၄၄
၆၀၀၀၀ ÷ ၁၄၄ = ၄၁၆ပင္
ဖိုခေနာက္ဆိုင္စိုက္လၽွင္ ၁၅% အပိုထြက္မည္
၄၁၆ × . ၁၅ = ၆၂
၄၁၆ +၆၂ = ၄၇၈ ပင္
( C ) ဧကျပည့္( ၁ ) ဧကတြက္လၽွင္
စိုက္ပင္အကြာအေဝးႏွစ္ခုေျမႇာက္ကိန္း ႏွင့္ ၄၃၅၆၀ ကိုစား။
စိုက္ပင္အကြာအေဝး ၁၉ ×၁၉ = ၃၆၁
၄၃၅၆၀ ÷ ၃၆၁ = ၁၂၀
ဖိုခေနာက္ဆိုင္စိုက္လၽွင္ ၁၂၀ × . ၁၅ = ၁၈ ပင္ပိုထြက္
၁၂၀ + ၁၈ = ၁၃၈ ပင္
Credit to original uploader

1 comment:

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */