" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Sunday, June 23, 2019

နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စု ၾကည္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ၊ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ၿမန္မာတိုင္းမ္ေန႔စဥ္
စိုင္းဝဏၰ
23 Jun 2019
                       နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး             ပရာယုဒ္ခ်န္အိုခ်ာ(ၿငိမ္း)တို႔ေတြ႕ဆုံစဥ္။ဓာတ္ပုံ - နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ုံး

နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ မစၥတာဂ်ိဳကိုဝီဒိုဒို၊ ထိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာယုဒ္ခ်န္အိုခ်ာ(ၿငိမ္း)တို႔ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ The Athenee Tower ၌ဇြန္ ၂၂ ရက္က သီးျခားစီေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသည္။


အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ မစၥတာဂ်ိဳကိုဝီဒိုဒိုႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံမွ ရခိုင္ ၿပည္နယ္ရွိ လူမႈအသိုက္အဝန္းအားလုံးအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီအျဖစ္ က်န္း မာေရးဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားေပးအပ္နိုင္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံတည္ေဆာက္ေပး ခဲ့ျခင္း အ တြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္နိုင္ငံတို႔သည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ခံစားၾကရသည့္နိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္အကူအညီမ်ားေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ႏွစ္နိုင္ငံပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မစၥတာ ဂ်ိဳကိုဝီဒိုဒိုက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လူသားခ်င္း စာနာေထာက္မႈအကူအညီ မ်ားဆက္လက္ ညႇိႏွိုင္းေပး အပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အာဆီယံ လူသား ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီေပးအပ္ေရး ဗဟိုဌာန (AHA) ၏ ကနဦးေလ့လာအကဲျဖတ္မႈ အစီ အ စဥ္ ပါ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ပရာယုဒ္ခ်န္အိုခ်ာ(ၿငိမ္း)တို႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းဆက္သြယ္မႈ တိုးျမႇင့္နိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ-ထိုင္းအမွတ္ (၂)ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာသေဘာ တူ ညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ေရးကိစၥ၊ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ားအား တရား ဝင္ျဖစ္ ေရးႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ေနရပ္ျပန္လည္ကူးေျပာင္းလက္ခံေရးကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ တိုး တက္မႈမ်ားရရွိေနမႈ၊ ေမာေတာင္--ဆင္ဇြန္းနယ္စပ္စခန္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးအပ္ေရးဗဟိုဌာန (AHA) ကနဦးေလ့လာ အ ကဲျဖတ္မႈအစီအစဥ္ပါ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကိစၥမ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


လင့္၊https://myanmar.mmtimes.com/news/124732.html?fbclid=IwAR1psB3J6lBxs6amaQ8EH-Pe1oZaHp7-MBHYDmNoswhzKncZqjjpNiICXSY

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */